Tien­tal­len moor­den ge­mist door slech­te lijk­schou­wing

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS /TV -

DEN HAAG - Mo­ge­lijk zijn er in 2015 20 tot 25 meer moor­den of an­de­re mis­drij­ven ge­mist dan in 2005, door een ge­brek­ki­ge lijk­schou­wing. Tot die con­clu­sie komt het Ne­der­lands Fo­ren­sisch In­sti­tuut (NFI) na ana­ly­se van cij­fers. Bij twij­fel over de doods­oor­zaak wordt min­der vaak voor sec­tie ge­ko­zen dan in het ver­le­den. Ook is er on­vol­doen­de con­tro­le op de kwa­li­teit van de lijk­schouw.

Mi­nis­ter Ard van der Steur (Vei­lig­heid en Jus­ti­tie) stelt dat op ba­sis van dit ver­ken­nen­de on­der­zoek niet is vast te stel­len of er zo­ge­noem­de le­vens­de­lic­ten wor­den ge­mist, maar hij vindt de be­vin­din­gen des­on­danks ‘zor­ge­lijk’ en een se­ri­eus te ne­men sig­naal. De mi­nis­ter kon­dig­de gis­te­ren ver­der­gaand on­der­zoek aan. Hij wil we­ten of er fou­ten wor­den ge­maakt waar­door ge­val­len van een on­na­tuur­lij­ke dood door een mis­drijf niet wor­den her­kend. Ook wordt ge­ke­ken of het zin­vol is om bij zelf­do­ding stan­daard sec­tie te ver­rich­ten. (NU)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.