Bar­ça moet con­sis­ten­ter wor­den

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Bar­cel­o­na slaag­de er af­ge­lo­pen zon­dag niet in om te win­nen van angst­ge­gner Re­al So­cie­dad en de ach­ter­stand op aarts­ri­vaal, en kop­lo­per, Re­al Ma­drid is in­mid­dels op­ge­lo­pen tot zes pun­ten. Luis En­ri­que ziet ook dat zijn team het be­ter moet doen, al waakt hij ook voor te veel ne­ga­tie­ve ge­lui­den. “Het is dui­de­lijk dat we moe­ten ver­be­te­ren. We moe­ten con­sis­ten­ter wor­den. Ik zie ech­ter geen re­de­nen om me te veel zor­gen te ma­ken”, ver­tel­de hij tij­dens een per­spraat­je. “We zijn ons daar­van be­wust, maar we moe­ten niet over­drij­ven. We heb­ben voor­in veel vuur­kracht en soms ver­snel­len we wed­strij­den te veel. Dat is iets wat we pro­be­ren te con­tro­le­ren. De kwa­li­tei­ten van de spe­lers dic­te­ren ook de speel­stijl, maar de fi­lo­so­fie is het­zelf­de ge­ble­ven.”

“Het is ge­mak­ke­lijk om te zeg­gen dat de tac­tiek ver­keerd is als het team ver­liest. We pro­be­ren al­tijd be­ter te wor­den, maar we heb­ben de speel­stijl niet ver­an­derd”, gaat Luis En­ri­que ver­der. “Ik heb ge­zegd dat dit het bes­te team is dat ik on­der mijn hoe­de heb ge­had, maar dat we dat ook moesten be­ves­ti­gen met re­sul­ta­ten en dat is nog niet ge­lukt. Het team is het bes­te dat we in de af­ge­lo­pen ja­ren heb­ben ge­had, de coach is ech­ter nog steeds de­zelf­de idi­oot als al­tijd.” (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.