Match­fixing over­spoelt voet­bal­we­reld

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - In elk voet­bal­elf­tal is er ge­mid­deld wel één spe­ler be­trok­ken bij match­fixing of daar­voor be­na­derd. Dat is de con­clu­sie van een groot on­der­zoek van de spe­lers­vak­bond FIFPro. De vak­bond, ver­rich­te het on­der­zoek in sa­men­wer­king met de uni­ver­si­teit van Man­ches­ter, in­ter­view­de daar­voor dui­zen­den spe­lers uit 54 lan­den. Zij wer­den daar­bij ge­vraagd over bij­voor­beeld hun sa­la­ris, ar­beids­om­stan­dig­he­den, con­trac­ten en match­fixing in de voet­bal­le­rij.

Uit de re­sul­ta­ten blijkt dat ze­ven pro­cent van de on­der­vraag­den aan­ga­ven be­na­derd te zijn voor het be­ïn­vloe­den van wed­strij­den - match­fixing. Dit per­cen­ta­ge loopt op voor spe­lers ou­der dan der­tig jaar tot elf pro­cent. De fi­nan­ci­eel kwets­ba­re si­tu­a­tie van veel spe­lers maakt het voor match­fixers aan­trek­ke­lijk om hen te be­na­de­ren. Zo ver­dient meer dan 45 pro­cent van de spe­lers min­der dan dui­zend dol­lar per maand en moet daar­naast 41 pro­cent van de on­der­vraag­de spe­lers soms lang wach­ten om het sa­la­ris en kre­gen ze het in de laat­ste sei­zoe­nen niet of niet op tijd over­ge­maakt. (Goal)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.