Spe­len in Tokio moe­ten goed­ko­per

Times of Suriname - - SPORT -

OLYM­PISCH - Het In­ter­na­ti­o­naal Olym­pisch Co­mi­té vindt dat de spe­len in Tokio veel te duur wor­den. De or­ga­ni­sa­tie in de Ja­pan­se hoofd­stad heeft be­loofd dat de kos­ten on­der de 20 mil­jard blij­ven, maar het IOC wil de be­gro­ting een stuk la­ger heb­ben. Tokio kreeg de spe­len in 2013 toe­ge­we­zen met de be­lof­te van com­pac­te en goed­ko­pe spe­len. Sinds­dien lie­pen de ge­raam­de kos­ten op tot zo’n 30 mil­jard eu­ro, het vier­vou­di­ge van de oor­spron­ke­lij­ke schat­ting. Het or­ga­ni­sa­tie­co­mi­té be­sloot daar­op de bouw­plan­nen van ac­com­mo­da­ties aan te pas­sen of eve­ne­men­ten te ver­plaat­sen. Al met al moet dat een be­spa­ring van 10 mil­jard op­le­ve­ren, maar dat is nog niet ge­noeg voor het IOC. “Wij heb­ben niet in­ge­stemd met zo’n be­drag”, zei vi­ce­voor­zit­ter Pe­ter Coa­tes. “Wij ge­lo­ven dat de spe­len voor een aan­zien­lijk klei­ner be­drag kun­nen wor­den ge­or­ga­ni­seerd.” Kos­ten­be­spa­ring is een van de speer­pun­ten in de plan­nen van ICO-voor­zit­ter Tho­mas Bach. Hij wil het veel goed­ko­per ma­ken om de spe­len bin­nen te ha­len en te or­ga­ni­se­ren, zo­dat meer ste­den de kans krij­gen om dat te doen. De af­ge­lo­pen ja­ren trok­ken meer­de­re ste­den zich te­rug als kan­di­daat van­we­ge de ho­ge kos­ten. Zo za­gen Oslo en Stock­holm om die re­den af van de kans om de Win­ter­spe­len van 2022 te mo­gen or­ga­ni­se­ren. (NOS)

Rus­sell West­brook was weer de gro­te man bij Okla­ho­ma Ci­ty Thun­der. (Fo­to: ESPN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.