Van Praag her­ko­zen als voor­zit­ter KNVB

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Mi­chael van Praag is gis­te­ren bij de bonds­ver­ga­de­ring voor de der­de keer op rij her­ko­zen als voor­zit­ter van de KNVB. De 69-ja­ri­ge pre­ses kreeg in Zeist het ver­trou­wen van clubs uit het be­taal­de voet­bal en ama­teur­voet­bal.

Van Praag gaat voor zijn laat­ste ter­mijn van drie jaar, na­dat hij in 2008 Jeu Spren­gers op­volg­de bij de KNVB. Af­ge­vaar­dig­den van prof- en ama­teur­clubs stem­den niet una­niem voor Van Praag. Hij kreeg 36 stem­men voor en één te­gen; 21 af­ge­vaar­dig­den ont­hiel­den zich van een stem. Een te­gen­kan­di­daat ont­brak. “Be­dankt voor het ver­trou­wen dat ik heb ge­kre­gen”, re­a­geer­de Van Praag. “En ik weet ook wel waar die an­de­re stem­men van­daan ko­men”, doel­de hij op clubs uit het be­taal­de voet­bal.

“Ik heb dins­dag­mid­dag met een af­vaar­di­ging van clubs uit Ere­di­vi­sie en Eer­ste Divisie ge­spro­ken en ik ben daar ge­schof­feerd op een ma­nier die al­le per­ken te bui­ten gaat. Maar ik ben nooit te oud om te le­ren.” “Het moet wel van twee kan­ten ko­men. Dus ze moe­ten niet al­leen bel­len na tucht­recht­spraak van de UEFA of als ze nog geld te­goed heb­ben van een an­de­re club, maar ook bel­len als ze zich niet be­trok­ken voe­len.” Van Praag kreeg de laat­ste maan­den eni­ge kri­tiek op zijn func­ti­o­ne­ren als lei­der van de voet­bal­bond. Hem werd ge­brek aan lei­der­schap ver­we­ten tij­dens een re­cen­te cri­sis bij de KNVB, die al­ge­meen di­rec­teur Bert van Oost­veen en op één na al­le le­den van de raad van com­mis­sa­ris­sen hun func­tie kost­te. Hij was tij­dens de be­stuurs­cri­sis bij de KNVB fa­na­tiek in de ra­ce om het voor­zit­ter­schap van de UEFA, die hij uit­ein­de­lijk ver­loor van de Slo­veen Aleks­an­der Ce­fe­rin.

(Nus­port)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.