Duit­se voet­bal­bond pleit voor af­schaf­fen Con­fe­de­ra­ti­ons Cup

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Voor­zit­ter Rein­hard Grin­del van de Duit­se voet­bal­bond DFB vindt dat de FIFA moet over­we­gen om de Con­fe­de­ra­ti­ons Cup in de toe­komst van de speel­ka­len­der te ha­len. ‘Die Man­n­schaft’ doet als we­reld­kam­pi­oen vol­gend jaar mee aan het in­ter­con­ti­nen­ta­le toer­nooi in Rus­land. De Duit­sers zijn ech­ter bang dat hun spe­lers daar­door te wei­nig rust krij­gen na een zwaar sei­zoen. “Het af­schaf­fen van het toer­nooi zou een goed sig­naal zijn aan de top­clubs in Eu­ro­pa, die toch al be­zorgd zijn over de ho­ge be­las­ting van hun spe­lers’’, al­dus Grin­del gis­te­ren in het Ham­bur­ger Abend­blatt. De Duit­se bonds­coach Joa­chim Löw zei za­ter­dag bij de lo­ting voor de Con­fe­de­ra­ti­ons Cup al dat hij over­weegt en­ke­le be­pa­len­de spe­lers ko­men­de zo­mer thuis te la­ten. De Duit­sers zijn bo­ven­dien on­te­vre­den over de pre­mies bij de Con­fe­de­ra­ti­ons Cup. De in­kom­sten we­gen vol­gens de DFB niet op te­gen de kos­ten.

De strijd om de Con­fe­de­ra­ti­ons Cup wordt al­tijd een jaar voor het WK be­slecht. De kam­pi­oe­nen van de ver­schil­len­de con­ti­nen­ten, de we­reld­kam­pi­oen en de WKor­ga­ni­sa­tor ne­men deel aan het toer­nooi. Duits­land werd bij de lo­ting ge­kop­peld aan Chi­li, Au­stra­lië en de ko­men­de win­naar van de Afri­ka Cup. Groep A be­staat uit gast­land Rus­land, Por­tu­gal, Mexi­co en Nieuw-Zee­land. De wed­strij­den wor­den ge­speeld in Moskou, Ka­zan, Sint-Pe­ters­burg en So­chi. Het toer­nooi vindt ko­men­de zo­mer plaats tus­sen 17 ju­ni en 2 ju­li. Bra­zi­lië wist de vo­ri­ge edi­tie te win­nen. (Nus­port)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.