Amy Jack­son over con­nec­tie met Sal­man Khan

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Na­dat de ‘ver­meen­de’ vrien­din Iu­lia Van­tur van su­per­ster Sal­man Khan te­rug naar Roe­me­nië ging, kwam de vriend­schap tus­sen hem en ac­tri­ce Amy Jack­son in de schijn­wer­pers. Ge­zegd werd dat hij een hech­te vriend­schap met Amy had. Vol­gens be­rich­ten was de twee meer dan ‘ge­woon vrien­den’. On­langs ver­ras­te de 50-ja­ri­ge ac­teur het 2.0-film­team, toen hij on­ver­wacht bij de trai­ler lan­ce­ring ver­scheen. Amy is de lea­ding la­dy van de­ze film. Dit zorg­de er­voor dat er meer ge­spe­cu­leerd wordt over hun re­la­tie.

Bij de lan­ce­ring van een ma­ga­zi­ne­co­ver, werd de Brit­se schoon­heid ge­vraagd over de ‘link-up’. Amy lach­te en zei, “Wie wil nu niet een da­te met Sal­man heb­ben?” Ze voeg­de er­aan toe dat de be­rich­ten vals wa­ren en dat ze sin­gle is.

2.0 is een In­di­a­se scien­ce fic­ti­on film ge­schre­ven en ge­re­gis­seerd door S. Shan­kar, me­de­ge­schre­ven door B. Jey­a­mohan en ge­pro­du­ceerd door Su­bas­ka­ran Al­li­ra­jah. Hij is een op­vol­ger van de 2010 Ta­mil­film Enthi­ran. Ra­ji­ni­kanth speelt Dr. Va­see­ga­ran en Chit­ti, sa­men met Aks­hay Ku­mar. Iu­lia is nu te­rug in In­dia en is zelfs ge­spot met Sal­man tij­dens het fees­ten. Niet lang te­rug gaf Sal­man’s per­soon­lij­ke sty­list Ash­ley Re­bel­lo een hint op In­st­agram door een fo­to van Amy, Wa­lus­cha D’Sou­za, sa­men met Sal­man te de­len en schreef: “# de mo­ge­lij­ke #hoofd­rol­spe­lers van Dab­bang 3 ha ha #amyjack­son #wa­lus­cha met #beingsal­mankhan.” (in­di­a­ti­mes.com/ fo­to: rocks­wall­pa­per­hd.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.