Taylor Swift krijgt ei­gen strea­ming­ka­naal

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Ame­ri­kaan­se fans van Taylor Swift kun­nen bin­nen­kort 24 uur per dag naar beel­den van de zan­ge­res kij­ken. Ka­be­laar AT&T kon­dig­de maan­dag het ka­naal Taylor Swift NOW! aan, dat zo­als de naam al doet ver­moe­den he­le­maal in het te­ken staat van Taylor. Het ka­naal gaat vol­gens Vul­tu­re on­der meer niet eer­der ver­toon­de con­cer­ten uit­zen­den, spe­ci­a­le eve­ne­men­ten, beel­den van ach­ter de scher­men en ‘glim­pen van Tay­lors le­ven ge­du­ren­de haar he­le car­ri­è­re’. Taylor is nauw be­trok­ken bij de ont­wik­ke­ling van de zen­der. Ze heeft een voi­ce-over in­ge­spro­ken bij een aan­tal vi­deo’s en zal la­ter meer unie­ke vi­deo’s en pro­gram­ma’s ma­ken. Op het­zelf­de plat­form als Taylor, krijgt ook Ree­se Wi­ther­spoon een ka­naal: Hel­lo Suns­hi­ne. “Mijn nieuw be­drijf creeert ver­ha­len rond vrou­wen”, schreef ze daar on­langs over op In­st­agram. “We bren­gen je een beet­je zon­ne­schijn om je dag op te fleu­ren.”

(De Te­le­graaf/fo­to: ne­whdwall­pa­pers.in)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.