Daim­ler in­ves­teert in EV’s

Times of Suriname - - AUTO -

Een vol­le­dig elek­tri­sche Mer­ce­des-Benz is nog niet zo be­kend, maar dat gaat spoe­dig ver­an­de­ren. Moe­der­be­drijf Daim­ler is van plan om 10 mil­jard eu­ro te in­ves­te­ren in de komst van vol­le­dig elek­tri­sche au­to’s.

Dat blijkt uit be­richt­ge­ving van de Stuttgar­ter Zei­tung dat ge­spro­ken heeft met Tho­mas We­ber, hoofd van de ont­wik­ke­lings­af­de­ling van Mer­ce­des-Benz. Om­streeks 2025 zul­len we in to­taal zo’n 10 vol­le­dig elek­tri­sche Ben­zen en Smarts in de show­rooms te vin­den zijn, au­to’s die al­len ge­bruik­ma­ken van een nieuw mo­du­lair plat­form. Drie van de nieu­we­lin­gen zou­den voor Smart zijn be­doeld, au­to’s die vol­gens de top­man een ac­tie­ra­di­us van zo’n 700 ki­lo­me­ter moe­ten heb­ben. On­langs schre­ven we al over de komst van een pro­duc­tie­ver­sie van de EQ Con­cept, een elek­tri­sche SUV die in Bre­men ge­pro­du­ceerd gaat wor­den. Ook een GLC­met-brand­stof­cel zal hier het le­vens­licht zien.

(NU.nl/fo­to:

Dri­vers Ma­ga­zi­ne)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.