Er­do­gan ziet tal­rij­ke al­ter­na­tie­ven voor Eu­ro­pe­se Unie

Times of Suriname - - BUITENLAND -

TUR­KIJE - Tur­kije heeft vol­gens pre­si­dent Re­cep Tayy­ip Er­do­gan tal­rij­ke al­ter­na­tie­ven voor een toe­tre­ding tot de Eu­ro­pe­se Unie. Met die ver­kla­ring tij­dens een toe­spraak in Istan­boel haal­de de Turk­se pre­si­dent uit naar Eu­ro­pa, nu de be­trek­kin­gen tus­sen An­ka­ra en Brus­sel ge­span­nen zijn. “We heb­ben het boek van de EU nog niet ge­slo­ten (...) maar het hui­di­ge plaat­je laat ons niet toe po­si­tie­ve ver­wach­tin­gen te heb­ben”, ver­klaar­de Er­do­gan in Istan­boel. “Er be­staat voor Tur­kije heel wat tal­rij­ke al­ter­na­tie­ven voor de EU.” De be­trek­kin­gen tus­sen de EU en An­ka­ra zijn ge­span­nen sinds de mis­luk­te coup­po­ging in ju­li. Brus­sel be­kri­ti­seert de om­vang van de re­pres­sie door de Turk­se au­to­ri­tei­ten te­gen de ver­moe­de­lij­ke coup­ple­gers. Vo­ri­ge week nog dreig­de Er­do­gan er­mee de gren­zen te ope­nen, om vluch­te­lin­gen door te la­ten die naar Eu­ro­pa wil­len. Dat ge­beur­de de dag na­dat in het Eu­ro­pees Par­le­ment een niet-dwin­gen­de re­so­lu­tie was goed­ge­keurd om de toe­tre­dings­on­der­han­de­lin­gen met Tur­kije tij­de­lijk te be­vrie­zen, tot Er­do­gan een ein­de maakt aan zijn dis­pro­por­ti­o­ne­le re­pres­sie. De Eu­ro­par­le­ments­le­den waar­schuw­den ook dat de her­in­voe­ring van de dood­straf in Tur­kije zou lei­den tot een of­fi­ci­ë­le op­schor­ting van het toe­tre­dings­pro­ces.

(HLN)

De­mon­stran­ten die fel zijn te­gen Obam­a­ca­re. (Breit­bart)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.