Re­fe­ren­dum legt Ren­zi’s lot in han­den kie­zer

Times of Suriname - - BUITENLAND -

ITALIE - Ita­li­a­nen be­slis­sen zon­dag in een bin­dend re­fe­ren­dum over een ver­strek­ken­de grond­wets­wij­zi­ging, met gro­te ge­vol­gen voor de re­ge­ring. Een ’no’ be­te­kent vrij­wel ze­ker het po­li­tie­ke ein­de van de her­vor­mings­ge­zin­de pre­mier Mat­teo Ren­zi.

Stemt Ita­lië in met de nieu­we grond­wet, dan slankt de 315 ze­tels tel­len­de Se­naat af naar 100 le­den. Zij wor­den niet lan­ger di­rect, maar in­di­rect ver­ko­zen door re­gi­o­na­le po­li­tie­ke or­ga­nen. Bo­ven­dien komt er een ein­de aan de machts­ba­lans tus­sen de twee ka­mers van het par­le­ment. In de nieu­we grond­wet komt de be­voegd­heid wets­voor­stel­len af te wij­zen of goed te keu­ren gro­ten­deels op het con­to van de Ka­mer van Af­ge­vaar­dig­den, waar nu de Se­naat nog mee­be­slist. Se­na­to­ren kun­nen ook niet lan­ger een re­ge­ring naar huis stu­ren met een mo­tie van wan­trou­wen.

Een an­der speer­punt van de wij­zi­ging is een meer ge­cen­tra­li­seer­de be­sluit­vor­ming. Ro­me stelt richt­lij­nen op over za­ken als over­heids­fi­nan­ci­ën en toe­zicht op de volks­ge­zond­heid, re­gio’s voe­ren die uit. Voor­stan­ders be­to­gen dat de nieu­we grond­wet hui­di­ge pat­stel­lin­gen in de Ita­li­aan­se po­li­tiek door­breekt. Dit zou de weg vrij­ma­ken voor brood­no­di­ge her­vor­min­gen. Cen­tra­li­sa­tie zou bo­ven­dien de on­ge­lijk­heid tus­sen Noor­den Zuid-Ita­lië ver­klei­nen. Te­gen­stan­ders waar­schu­wen daar­en­te­gen voor een te do­mi­nan­te re­ge­ring ten op­zich­te van de twee ka­mers. Op­po­si­tie­par­tij­en als de eu­ro­scep­ti­sche Vijf­ster­ren­be­we­ging - on­ge­kend po­pu­lair in pei­lin­gen - ge­brui­ken het re­fe­ren­dum ook als wa­pen te­gen de re­ge­ring van Ren­zi’s cen­trum­link­se Par­ti­to De­mo­cra­ti­co en klei­ne­re cen­trum­par­tij­en. Zij voe­len zich ge­sterkt door de ’be­lof­te’ dat de pre­mier af­treedt als ’kamp­nee’ wint.

“In het ge­val van een ne­der­laag, trek­ken we onze con­clu­sies”, zei Ren­zi in ja­nu­a­ri voor de Se­naat, die juist zijn fi­at had ge­ge­ven voor de nieu­we grond­wet. “Maar het zou nog mooi­er zijn na de over­win­ning de­zelf­de vro­lij­ke ge­zich­ten te zien die ik nu in de­ze zaal zie.” (De Te­le­graaf)

Ita­li­aans pre­mie­re Mat­teo Ren­zi (New Eu­ro­pe)

(r) en EU Com­mis­sie Pre­si­dent Jean-Clau­de

Junc­ker.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.