Her­tel­ling in Wis­con­sin wordt hei­dens kar­wei

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS - On­danks pro­tes­ten van Do­nald Trump, de win­naar van de pre­si­dents­ver­kie­zin­gen, be­gint de­ze week in Wis­con­sin een her­tel­ling van de stem­men. De her­tel­ling is aan­ge­vraagd door Jill Stein, die na­mens de Green Par­ty mee­deed, maar op slechts 1 pro­cent van de stem­men bleef ste­ken. Ook de De­mo­cra­ti­sche par­tij heeft zich bij het ver­zoek aan­ge­slo­ten, maar de kans dat het de uit­slag zal ver­an­de­ren, is vrij­wel ni­hil.

Stein wil een her­tel­ling om­dat Hil­la­ry Clin­ton in kies­dis­tric­ten met stem­com­pu­ters aan­zien­lijk slech­ter scoor­de dan in dis­tric­ten waar met stem­bil­jet­ten werd ge­stemd. Om uit te slui­ten dat er ge­knoeid is met de stem­ma­chi­nes wil ze dat al­le drie mil­joen stem­men op­nieuw met de hand wor­den ge­teld, een hei­dens kar­wei dat ui­ter­lijk op 13 de­cem­ber klaar moet zijn. Dan moe­ten al­le de­fi­ni­tie­ve uit­sla­gen bin­nen zijn. Het zal moei­lijk wor­den de dead­line te ha­len. In 2011 vond in Wis­con­sin een her­tel­ling plaats van de stem­men na de ver­kie­zin­gen voor een plaats in het Hoog­ge­rechts­hof van de staat. Die duur­de ruim een maand, ter­wijl des­tijds twee keer zo wei­nig men­sen hun stem uit­brach­ten als in de pre­si­dents­ver­kie­zin­gen van dit jaar. Ove­ri­gens ver­an­der­de de her­tel­ling nau­we­lijks iets aan de uit­slag. Ook nu is het on­waar­schijn­lijk dat er veel zal ver­an­de­ren: Clin­ton moet een ach­ter­stand van 22 dui­zend stem­men op Trump goed­ma­ken.

De kans dat er met de stem­com­pu­ters is ge­knoeid is vrij­wel te ver­waar­lo­zen. De stem­ma­chi­nes zijn niet aan­ge­slo­ten op het in­ter­net, zo­dat men­sen die de ver­kie­zin­gen wil­len ma­ni­pu­le­ren van stem­bu­reau naar stem­bu­reau zou­den moe­ten gaan om de soft­wa­re te ver­an­de­ren.

Als het niet lukt de her­tel­ling vóór 13 de­cem­ber af te ron­den, tel­len de tien kies­man­nen van Wis­con­sin niet mee in het kies­col­le­ge dat op 19 de­cem­ber moet be­pa­len wie de pre­si­dent wordt. In dat ge­val heeft Trump nog steeds vol­doen­de kies­man­nen ach­ter zich staan, maar dat zou kun­nen ver­an­de­ren nu er ook in Pen­n­syl­vania (20 kies­man­nen) een her­tel­ling is aan­ge­vraagd, en dat zeer waar­schijn­lijk mor­gen in Mi­chi­gan (16 kies­man­nen) ge­beurt. Voor­al in Pen­n­syl­vania is het een in­ge­wik­kel­de pro­ce­du­re: de aan­vraag moet wor­den on­der­steund door 27 dui­zend kie­zers uit heel Pen­n­syl­vania, die hun ver­kla­ring ook nog moe­ten la­ten be­krach­ti­gen door een no­ta­ris. In Mi­chi­gan mag een kan­di­daat per kies­dis­trict een her­tel­ling aan­vra­gen als hij of zij frau­de of fou­ten ver­moedt, maar te­gen­kan­di­da­ten kun­nen daar be­zwaar te­gen ma­ken, met als ge­volg een ju­ri­disch steek­spel. Als het lukt zo­wel in Mi­chi­gan als in Pen­n­syl­vania een her­tel­ling op gang te bren­gen, wordt het voor­al in Mi­chi­gan een ra­ce te­gen de klok: daar wordt uit­slui­tend met pa­pie­ren stem­bil­jet­ten ge­werkt.

In the­o­rie zou de si­tu­a­tie kun­nen ont­staan dat het in geen van de drie sta­ten lukt de dead­line te ha­len: dan raakt Trump zijn meer­der­heid in het kies­col­le­ge kwijt en moet het Huis van Af­ge­vaar­dig­den de pre­si­dent aan­wij­zen. Ook dan heeft Trump nog steeds de bes­te pa­pie­ren, om­dat ie­de­re staat in dat ge­val één stem heeft. In de mees­te sta­ten heb­ben de Re­pu­bli­kei­nen de meer­der­heid. Een soort­ge­lij­ke si­tu­a­tie dreig­de te ont­staan bij de pre­si­dents­ver­kie­zin­gen in 2000 tus­sen de De­mo­craat Al Go­re en de Re­pu­bli­kein Ge­or­ge Bush. (de Volks­krant)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.