Hoogst aan­tal hiv-in­fec­ties in Eu­ro­pa ooit

Times of Suriname - - BUITENLAND -

DE­N­E­MAR­KEN - Het aan­tal hiv-in­fec­ties in Eu­ro­pa was sinds het be­gin van het bij­hou­den van die cij­fers in 1980 nog nooit zo hoog als in 2015. Meer dan 153.000 men­sen raak­ten vo­rig jaar be­smet, een groei van 7 pro­cent ver­ge­le­ken met het jaar daar­voor. Daar­mee zijn nu meer dan 2 mil­joen men­sen be­smet met het aids­vi­rus in Eu­ro­pa, maak­te de We­reld­ge­zond­heids­or­ga­ni­sa­tie WHO dins­dag be­kend.

Voor­al in de Oost-Eu­ro­pe­se lan­den is een for­se stij­ging te zien. Het aan­tal hiv-in­fec­ties in lan­den als Rus­land, Oe­kra­ï­ne, Bul­ga­rije en Honga­rije nam met bij­na 80 pro­cent toe tot ruim 121.000. Be­hal­ve on­vei­li­ge seks, wordt het vi­rus daar ook veel­al over­ge­dra­gen door ver­ont­rei­nig­de drugs­naal­den. Don­der­dag wordt op We­reld Aids Dag, zo­als elk jaar op 1 de­cem­ber, stil­ge­staan bij de meer dan een mil­joen men­sen per jaar die ster­ven door aids. We­reld­wijd zijn er 37 mil­joen men­sen met hiv, van wie krap de helft le­vens­red­den­de me­di­cij­nen krijgt.

(De Te­le­graaf)

Uni­ver­si­teits­stu­den­ten in Win­co­sin wacht­ten op hun beurt om hun stem uit te bren­gen. (Mil­wau­kee Jour­nal Sen­ti­nel)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.