Za­ken­man Jove­nel Moi­se wint ver­kie­zin­gen Ha­ï­ti

Times of Suriname - - BUITENLAND -

HAITI - Za­ken­man en ba­na­nen­ex­por­teur Jove­nel Moi­se heeft in de eer­ste ron­de van de Ha­ï­ti­aan­se pre­si­dents­ver­kie­zin­gen de mees­te stem­men ge­kre­gen. Dat blijkt uit de voor­lo­pi­ge uit­sla­gen be­kend­ge­maakt door de kies­raad.

Met 55,67 pro­cent van al­le stem­men krijgt Moi­se een meer­der­heid wat be­te­kent dat een twee­de en be­slis­sen­de ron­de niet no­dig is. Ha­ï­ti zal dan na een jaar van po­li­tie­ke on­ze­ker­heid ein­de­lijk een nieu­we pre­si­dent heb­ben, mits de ver­lie­zen­de kan­di­da­ten de uit­sla­gen niet aan­vech­ten.

De eer­ste ron­de van de pre­si­dents­ver­kie­zin­gen was een her­kan­sing van de ver­kie­zin­gen die een jaar ge­le­den wer­den ge­hou­den. De uit­slag werd toen na tal­lo­ze klach­ten over frau­de on­gel­dig ver­klaard. Pre­si­dent Mi­chel Mar­tel­ly trad in fe­bru­a­ri af, zon­der dat er een op­vol­ger was ge­ko­zen. Ha­ï­ti wordt sinds­dien ge­leid door in­te­rim­pre­si­dent Jo­ce­ler­me Pri­vert. De oor­spron­ke­lij­ke stem­bus­gang zou ei­gen­lijk 9 ok­to­ber ge­hou­den wor­den maar door de or­kaan Mat­thew werd de­ze uit­ge­steld tot 20 november. Mat­thew teis­ter­de be­gin ok­to­ber het straat­ar­me land. Meer dan dui­zend men­sen zijn om­ge­ko­men en tien­dui­zen­den raak­ten dak­loos. De Ver­e­nig­de Na­ties heb­ben do­no­ren ge­vraagd ruim 100 mil­joen eu­ro be­schik­baar te stel­len voor de slacht­of­fers.

(de Volks­krant)

Za­ken­man en ba­na­nen­ex­por­teur Jove­nel Moi­se. (YouTube)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.