Sams­ung Elec­tro­nics wil aan­deel­hou­der ple­zie­ren

Times of Suriname - - ECONOMIE -

SUWON - Sams­ung Elec­tro­nics wil op de lan­ge­re ter­mijn ka­pi­taal aan zijn aan­deel­hou­ders te­rug la­ten vloei­en. Dit meld­de de ZuidKo­re­aan­se ma­ker van smartpho­nes gis­te­ren.

Het be­drijf heeft 65 bil­joen tot 70 bil­joen Ko­re­aan­se won, of tot bij­na 60 mil­jard dol­lar, in con­tan­ten be­schik­baar om daar­uit voor zijn aan­deel­hou­ders te put­ten.

Het di­vi­dend over 2016 wordt met 30 pro­cent ver­hoogd ver­ge­le­ken met het voor­gaan­de jaar. Eind ja­nu­a­ri van het vol­gend jaar wordt er bo­ven­dien een be­gin ge­maakt met de in­koop van ei­gen aan­de­len. Van­af april 2017 start Sams­ung met de uit­be­ta­ling van kwar­taal­di­vi­dend, waar­mee het lo­pen­de be­leid wordt uit­ge­breid. Om na 2017 in staat te zijn geld aan de aan­deel­hou­ders te­rug te ge­ven, zoekt het be­drijf naar mo­ge­lijk­he­den tot ver­ster­king van de ka­pi­taal­po­si­tie.

Daar­naast zoekt het be­drijf be­stuurs­le­den met in­ter­na­ti­o­na­le er­va­ring. Het be­drijf wil in elk ge­val één nieuw be­stuurs­lid be­noe­men dat aan de­ze eis vol­doet. Bij de aan­deel­hou­ders­ver­ga­de­ring van maart vol­gend jaar wor­den de aan­deel­hou­ders van Sams­ung om goed­keu­ring van de no­mi­na­tie ge­vraagd.

Sams­ung her­o­ver­weegt de struc­tuur van een hol­ding, met de op­tie voor aan­vul­len­de no­te­rin­gen op in­ter­na­ti­o­na­le beur­zen. Dit noemt Sams­ung een com­plex pro­ces van be­oor­de­ling, waar het zich zes maan­den voor gunt al­vo­rens tot een be­sluit te ko­men. (Beurs­dui­vel/fo­to: de­sig­n­n­trend.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.