Ar­chief Pet­rus Don­ders op­ge­no­men in Unes­co-erf­goed­lijst

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - Het ar­chief van pa­ter Pet­rus Don­ders is in ok­to­ber of­fi­ci­eel op­ge­no­men in de Unes­co-Mowla­cerf­goed­lijst. Het gaat hier­bij om 14 me­ters aan ar­chief van de za­lig­ver­klaar­de Don­ders be­staan­de uit met de hand ge­schre­ven do­cu­men­ten en brie­ven van de gees­te­lij­ke en boe­ken. Met de­ze er­ken­ning wordt Su­ri­na­me po­si­tief op de we­reld­kaart ge­plaatst en er wordt daar­naast meer be­kend­heid ge­ge­ven aan het lief­des­werk dat pa­ter Don­ders on­der de me­laat­sen heeft ver­richt.

in

Su­ri­na­me

Dit zei Ka­rel Choen­nie bis­schop van Paramaribo gis­te­ren bij de ont­vangst­na­me van het ‘Op­na­me Ar­chief Pet­rus Don­ders in het Unes­co-Mowlac-re­gis­ter­cer­ti­fi­caat’. De bis­schop kreeg het cer­ti­fi­caat over­han­digd door Ri­ta Tjien FoohHard­jo­mo­ha­mad, voor­zit­ter van de Re­gi­o­nal Com­mit­tee Unes­co Me­mo­ry of the World voor La­tijns-Ame­ri­kaan­se en Ca­ri­bi­sche re­gio. Choen­nie zegt dat de er­ken­ning ook heel bij­zon­der is voor de rooms-ka­tho­lie­ke ge­meen­schap en het bis­dom in ons land.

Vol­gens de kerk­lei­der wordt de col­lec­tie van pa­ter Don­ders be­waard in het ar­chief van het RK- Bis­dom Paramaribo. Dit, na af­stem­ming met het Na­ti­o­naal Ar­chief, waar­bij aan­ge­ven werd dat de ar­chief­lo­ca­tie van het bis­dom goed be­von­den is om waar­de­vol­le stuk­ken te her­ber­gen.

(Lees ver­der op pa­gi­na 2)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.