Af­ge­stu­deer­den SMMBO ei­sen in­dienst­tre­ding

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Af­ge­stu­deer­den van de op­lei­ding School Me­di­a­theek Me­de­wer­ker voor het Ba­sis­on­der­wijs (SMMBO) ei­sen in dienst ge­no­men te wor­den door het Mi­nis­te­rie van On­der­wijs, We­ten­schap en Cul­tuur. Een groep ge­slaag­den heeft gis­te­ren een pe­ti­tie over­han­digd aan mi­nis­ter Ro­bert Pe­neux.

De ge­slaag­den heb­ben een drie­ja­ri­ge mid­del­ba­re be­roeps­op­lei­ding met suc­ces af­ge­rond en kun­nen maar niet door het mi­nis­te­rie in dienst ge­no­men wor­den, om­dat de me­di­a­the­ken be­zet ge­hou­den wor­den door le­ra­ren die fei­te­lijk niet op­ge­leid zijn om het me­di­a­theek­werk op­ti­maal te kun­nen ver­rich­ten. De af­ge­stu­deer­den stel­len dat dit leidt tot ba­ga­tel­li­se­ren van het be­roep en ze wil­len spoe­dig een op­los­sing. Pe­neux zegt dat dit pro­bleem al een tijd­je speelt. Er is vol­gens de be­winds­man spra­ke van een over­schot aan le­ra­ren die aan­ge­ven dat ze ziek zijn en niet kun­nen func­ti­o­ne­ren en daar­door in de me­di­a­the­ken zijn be­land. De mi­nis­ter zegt met de ge­nees­kun­di­ge com­mis­sie te be­kij­ken hoe le­ra­ren die niet meer vol­doen via het amb­te­lij­ke pro­ces af­ge­vloeid kun­nen wor­den, zo­dat er ruim­te ont­staat om een ade­qua­te aan­vul­ling te doen bij de me­di­a­the­ken. ‘Als je chro­nisch ziek bent dan moet de com­mis­sie dui­de­lijk een af­keu­rings­ver­kla­ring ge­ven aan be­trok­ke­ne, zo­dat het pro­ces van af­vloei­en in­ge­zet kan wor­den.’ In de Per­so­neels­wet zijn de re­gels hoe le­ra­ren des­kun­dig af te vloei­en dui­de­lijk, stelt Pe­neux. MP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.