Zit­hou­ding

Times of Suriname - - TIMES UNLINED -

1. Zit recht­op! Hoe vaak heeft je moe­der dat niet ge­zegd? Voor veel men­sen valt dit in de­zelf­de ca­te­go­rie als “eet je erwt­jes op”, of “je ogen blij­ven straks zo staan”. Maar moe­der had wel ge­lijk -- in elk ge­val over je hou­ding. Ze­ker nu zo­veel men­sen ach­ter een bu­reau zit­ten de he­le dag, is het be­lang­rijk de vol­gen­de richt­lij­nen op te vol­gen, zo­wel voor je hou­ding als je ge­zond­heid. Als je lan­ge uren ach­ter een bu­reau maakt en je hebt de keu­ze, ge­bruik dan een stoel die er­go­no­misch ont­wik­keld is voor goe­de steun en op jouw leng­te en ge­wicht kan wor­den af­ge­steld. Als dit geen op­tie is, ge­bruik dan een klein kus­sen­tje als len­de steun. Breng je rug op één lijn met de leu­ning van je bu­reau­stoel. Dat zorgt er­voor dat je niet gaat han­gen of naar vo­ren gaat leu­nen, wat je meest­al doet als je te lang aan je bu­reau zit. Net als bij de sta­hou­ding, hou je, je schou­ders recht en naar ach­te­ren, je hoofd is recht­op en je nek, rug en hie­len zijn op één lijn. Hou bei­de voe­ten op de grond of op een voe­ten­steun (als je niet met je voe­ten bij de grond kunt). Pas je stoel en je hou­ding zo aan dat je ar­men licht ge­bo­gen zijn, niet uit­ge­strekt. Richt je op een hoek van 75 tot 90 gra­den bij de el­le­bo­gen. Als ze te recht zijn, zit je te ver naar ach­te­ren, en als ze meer dan 90 gra­den ge­bo­gen zijn, zit je of­wel te dicht­bij, of ben je in­ge­zakt.

2. Ga af en toe staan. Zelfs als je de per­fec­te hou­ding hebt ter­wijl je in de bes­te stoel van de we­reld zit (en het is maar de vraag of er zo iets be­staat, moet je af en toe gaan staan en je uit­rek­ken, een beet­je rond­lo­pen, wat oe­fe­nin­gen doen of ge­woon een paar mi­nu­ten blij­ven staan. Je li­chaam is niet ge­maakt om de he­le dag te zit­ten, en re­cent Au­stra­lisch on­der­zoek heeft ont­dekt dat “te lang zit­ten een ri­si­co voor ie­der­een is, het is do­de­lijk, on­ge­acht fy­sie­ke ac­ti­vi­teit”. Blijf be­we­gen!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.