We­ten­schap­pe­lij­ke con­sen­sus over groei­stop CO2-uit­stoot: nog steeds te wei­nig

Times of Suriname - - KIJK OP DE WERELD -

Vol­gens on­der­zoek van Earth Sy­s­tem Scien­ce Da­ta, de Uni­ver­si­ty of East Anglia en het Glo­bal Car­bon Pro­ject is de CO2-uit­stoot door fos­sie­le ener­gie­pro­duc­tie en door de in­du­strie niet toe­ge­no­men in 2015. Voor 2016 wordt een lich­te aan­groei ver­wacht. Daar­mee wor­den ech­ter de doel­stel­lin­gen van het kli­maat­ak­koord van Pa­rijs niet be­reikt. Earth Sy­s­tem Scien­ce Da­ta (ESSD) is een we­ten­schap­pe­lij­ke pu­bli­ca­tie die vrije toe­gang biedt tot be­staan­de kwa­li­teits­vol­le on­der­zoeks­ge­ge­vens. Het Glo­bal Car­bon Pro­ject (GCP) is een sa­men­wer­kings­ver­band van een aan­tal we­ten­schap­pe­lij­ke in­stel­lin­gen. Het GCP pre­sen­teert sinds 2006 een jaar­lijks rap­port over de evo­lu­tie van de CO2-uit­stoot. Sa­men met de Uni­ver­si­ty of East Anglia ver­za­mel­den bei­de or­ga­ni­sa­ties be­staan­de me­tin­gen, sta­tis­ti­sche ge­ge­vens, ana­ly­ses en mo­del­len in één ge­heel. Zij pre­sen­teer­den hun be­vin­din­gen tij­dens de kli­maat­con­fe­ren­tie COP22 van 7 tot 18 no­vem­ber in Mar­rak­ech, Ma­rok­ko.

Uit hun ge­meen­schap­pe­lijk on­der­zoek blijkt dat on­danks een ste­vi­ge groei van de we­reld­eco­no­mie de CO2-uit­stoot ge­mid­deld min­der dan één pro­cent is aan­ge­groeid in de voor­bije drie jaar. De­ze trend­breuk wordt door de be­trok­ken we­ten­schap­pers po­si­tief ge­noemd, maar blijft te wei­nig om de am­bi­ties van het Kli­maat­ak­koord COP21 van Pa­rijs waar te ma­ken. Dat ak­koord wil de kli­maat­op­war­ming on­der 2 gra­den Cel­si­us hou­den.

“Glo­ba­le CO2-uit­stoot moet ra­di­caal af­ne­men, niet al­leen maar stop­pen met groei­en”, vol­gens een van de deel­ne­mers aan dit on­der­zoek. Zelfs met de stop van de aan­groei van uit­stoot door fos­sie­le brand­stof­fen over de voor­bije drie jaar was de CO2-con­cen­tra­tie in de at­mos­feer in 2015 een ab­so­luut re­cord, dat in 2016 waar­schijn­lijk zal wor­den ge­bro­ken. Vol­gens ESSD-hoofd­re­dac­teur Hans Pfeif­fen­ber­ger is de me­tho­diek ge­bruikt bij het ver­wer­ken van al­le be­staan­de ge­ge­vens over CO2-uit­stoot ook bruik­baar om de even­eens toe­ne­men­de uit­stoot van me­thaan­gas te ana­ly­se­ren. De­ze bun­de­ling van we­ten­schap­pe­lij­ke ge­ge­vens ver­hoogt vol­gens ESSD de nut­ti­ge ge­bruiks­waar­de van on­der­zoek, dat ver­spreid over tal­lo­ze we­ten­schap­pe­lij­ke in­stel­lin­gen ge­beurt.

(De we­reld mor­gen/fo­to: The

Salt­mar­sh App)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.