Ba­by valt in slaap tij­dens spa­ghet­ti eten

Times of Suriname - - PANORAMA -

De één kun je wak­ker ma­ken voor cho­co­la ter­wijl de an­der juist uit dro­men ont­waakt om een pa­tat­je spe­ci­aal naar bin­nen te wer­ken. En som­mi­gen kun je wak­ker ma­ken voor een klas­siek bord spa­ghet­ti. Of ei­gen­lijk am­per wak­ker hou­den. Dins­dag ver­scheen er een on­wijs lie­ve vi­deo van een heel klein meis­je dat gek is op spa­ghet­ti. Ze is nog zo klein dat ze het nog niet eens kan zeg­gen, maar het op­eten lukt pri­ma. Tot­dat ze zo moe is, dat ze con­stant in slaap valt. En haar best doet om wak­ker te blij­ven. Dat le­vert een heel schat­tig en iet­wat rom­me­lig ta­fe­reel op. In elk ge­val is de klei­ne wel moe, maar nog niet he­le­maal vol­daan. Wie de rom­mel op mag rui­men, is niet be­kend. (Me­tro­ti­me/Fo­to:me­tro­ti­me.

be)

Zoë Kra­vitz (Los An­ge­les, 1 de­cem­ber 1988) is een Ame­ri­kaans ac­tri­ce. Ze is de doch­ter van ac­tri­ce Li­sa Bo­net en zan­ger Len­ny Kra­vitz. Kra­vitz was in 2007 te zien in twee speel­films, in No Re­ser­va­ti­ons met Ca­ther­i­ne Ze­ta-Jo­nes en in The Bra­ve One met Jo­die Fos­ter. In 2008 speel­de ze de rol van Va­le­rie in As­sas­si­na­ti­on of a High School Pre­si­dent en speel­de ze de rol van Gil­li­an in Birds of Ame­ri­ca, een film die zijn pre­mi­è­re had op het Sun­dan­ce Film Fes­ti­val. In 2009 had ze een rol in The Gre­a­test, een film met Pier­ce Brosnan en in 2010 was ze te zien in Twel­ve, Be­wa­re the Gon­zo en It’s Kind of a Fun­ny Sto­ry. Naast het ac­te­ren zingt ze in een band, maar ze be­schouwt die ac­ti­vi­teit lou­ter als een hob­by. Ze was ver­der te zien in een mu­ziek­vi­deo van Jay-Z voor de song I Know. (fo­to: thr.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.