Re­pe­ti­ties in ge­vaar

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - Het school­ver­voer is plat­ge­legd en re­pe­ti­ties zijn hier­door in ge­vaar ge­ko­men. School­gaan­de kin­de­ren uit de dis­tric­ten die van het ver­voer af­han­ke­lijk zijn, heb­ben moe­ten lif­ten en an­de­ren kon­den niet naar school.

Een school­lei­der zegt aan de krant dat in en­ke­le klas­sen meer dan de helft van de kin­de­ren niet aan­we­zig was en de re­pe­ti­ties dus uit­ge­steld zijn. Bus- en boot­hou­ders die dien­sten ver­le­nen aan het Mi­nis­te­rie van On­der­wijs, We­ten­schap en Cul­tuur zijn we­der­om niet uit­be­taald door de over­heid.

Rad­jes­koe­mar Ori, se­cre­ta­ris van de Or­ga­ni­sa­tie van Bu­sen Boot­hou­ders in Su­ri­na­me zegt aan de krant dat het elk jaar weer een pro­bleem is met de be­ta­ling over de maand ok­to­ber. De bus- en boot­hou­ders heb­ben geen geld en kun­nen niet an­ders dan de dienst­ver­le­ning sta­ken. Ori stelt dat het school­ver­voer pas ge­ga­ran­deerd zal zijn wan­neer de ver­voer­ders zijn uit­be­taald.

On­danks de uit­be­ta­ling vaak op zich laat wach­ten, doen de bus- en boot­hou­ders er al­les aan om dien­sten te blij­ven le­ve­ren. De si­tu­a­tie is ech­ter niet meer uit te hou­den. Een groot deel van de ver­voer­ders zit in pro­ble­men. Er is op re­ke­ning ge­tankt en de schuld­ei­sers ei­sen hun geld. Dat de dienst­ver­le­ners steeds in ac­tie moe­ten ko­men, voor­dat ze uit­be­taald wor­den, is de­mo­ti­ve­rend. Ori legt uit dat de school­ver­voer­ders wor­den uit­be­taald over ver­re­den school­da­gen. De re­ge­ring is er­van be­wust dat de ver­voer­ders in sep­tem­ber niet ont­van­gen, om­dat het dan va­kan­tie is. De uit­be­ta­ling over de maand ok­to­ber is voor hen daar­om erg be­lang­rijk. De school­ver­voer­ders vin­den het een kwa­lij­ke zaak dat de over­heid hen des­on­danks in de steek laat.

MP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.