Su­ri­na­me eert ‘El Co­man­dan­te’ met Fi­del Cas­tro-avond

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO/ZANDERIJ - Pre­si­dent De­si Bou­ter­se is gis­ter­mid­dag te­rug­ge­ko­men uit Cu­ba waar hij de plech­tig­he­den rond het over­lij­den van de Cu­baan­se lei­der Fi­del Cas­tro heeft bij­ge­woond. Su­ri­na­me zal op zijn ei­gen wij­ze ode bren­gen aan Cas­tro mid­dels een Fi­del Cas­tro-avond die zon­dag­avond in Ocer, het par­tij­cen­trum van de NDP, ge­hou­den wordt. “Een ex­tra eer aan de­ze on­voor­stel­ba­re gro­te we­reld­lei­der”, zegt de pre­si­dent.

Op Cu­ba heeft Bou­ter­se be­na­drukt dat de na­la­ten­schap van Cas­tro in le­ven ge­hou­den moet wor­den ver­wij­zend naar on­der an­de­re zijn so­ci­a­lis­ti­sche ide­o­lo­gie die de ba­sis is ge­weest voor vrij­heid en on­af­han­ke­lijk­heid van vol­ke­ren in de we­reld. Te­rug­ge­keerd op Su­ri­naam­se bo­dem zegt het staats­hoofd dat de­ze uit­spraak per de­fi­ni­tie niet van toe­pas­sing hoeft te zijn op Su­ri­na­me. “Wat goed is voor Cu­ba is des Cu­baan. Wat goed voor ons is moe­ten wij zelf uit­ma­ken”, zegt het staats­hoofd op vra­gen van Ti­mes of Su­ri­na­me. “Wij zit­ten niet ach­ter een ide­o­lo­gie van geen en­kel land in de we­reld te ren­nen. Wij zijn be­zig met be­lan­gen”, be­na­drukt het staats­hoofd. “Als wij voor­de­len daar­uit kun­nen trek­ken voor ons Su­ri­naams volk dan is dat on­ze plicht om dat niet na te la­ten.” Op Cu­ba heeft het staats­hoofd, ver­ge­zeld van mi­nis­ter Gill­m­o­re Hoef­draad van Fi­nan­ci­ën, ook ge­tracht om bi­la­te­ra­le ge­sprek­ken aan te kno­pen met an­de­re staats­hoof­den en Cu­baan­se au­to­ri­tei­ten. Daar is ech­ter niet veel van te­recht­ge­ko­men, om­dat ie­der­een in de ban was van de plech­tig­he­den. De mees­te staats­hoof­den ver­trok­ken gauw weer naar hun ei­gen land en het was moei­lijk in­hou­de­lijk een goed ge­sprek met pre­si­dent Raul Cas­tro, de broer van Fi­del, te heb­ben van­we­ge diens ge­wens­te aan­we­zig­heid rond al­les wat met de rouw­plech­tig­he­den te ma­ken had.

Met de Ve­ne­zo­laan­se pre­si­dent is het wel ge­lukt om een fi­nan­ci­ë­le af­han­de­ling rond te krij­gen met be­trek­king tot de Pe­tro Ca­ri­be-over­een­komst.

BC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.