Voort­vluch­ti­ge ont­snapt aan dood

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - Een voort­vluch­ti­ge cri­mi­neel werd ge­som­meerd te stop­pen op last van de po­li­tie op woens­dag­mid­dag rond half zes in Al­bi­na. Hij raak­te ge­wond aan zijn knie toen de wets­die­na­ren ge­nood­zaakt wa­ren ge­richt op hem te schie­ten. Hij werd ge­zocht voor een be­ro­ving in Frans-Gu­y­a­na.

Bij de po­li­tie kwam de mel­ding bin­nen dat de man op een ge­sto­len brom­fiets rond­reed. De wets­die­na­ren gin­gen ter plaat­se voor een on­der­zoek en za­gen de man. Ze stop­ten hem waar­bij de man ver­klaar­de dat de brom­fiets aan zijn over­buur­man toe­be­hoor­de. De po­li­tie hield hem voor dat ze hem zou­den mee­ne­men naar het po­li­tie­bu­reau voor een on­der­zoek om na te trek­ken of het ver­voers­mid­del daad­wer­ke­lijk van die buur­man was. Ze kwam on­der­tus­sen ook te we­ten dat het om de­zelf­de man ging die ze reeds zoch­ten voor een be­ro­ving die in Frans-Gu­y­a­na was ge­pleegd. De be­na­deel­den van de be­ro­ving had­den hier­van mel­ding ge­maakt bij de po­li­tie.

De man op de brom­fiets be­gon te­keer te gaan. Hij gooi­de met de brom­fiets naar de po­li­tie met de me­de­de­ling dat ze die kon­den mee­ne­men. On­danks het feit dat de po­li­tie hem meer­de­re ma­len aan­maan­de om rus­tig mee te gaan naar het po­li­tie­bu­reau, wil­de de man geen ge­hoor hier­aan ge­ven. Hij pro­beer­de weg te ren­nen, waar­na de wets­die­na­ren twee waar­schu­wings­scho­ten heb­ben ge­lost om hem op an­de­re ge­dach­ten te bren­gen. Hij bleef ren­nen waar­na de wets­die­na­ren ge­richt heb­ben scho­ten. De man is met de schot­ver­won­ding over­ge­bracht naar het zie­ken­huis waar hij is op­ge­no­men. Hij ligt on­der po­li­tie­be­wa­king in het zie­ken­huis. Hij is na af­stem­ming met het Open­baar Mi­nis­te­rie in ver­ze­ke­ring ge­steld. De man werd sinds 1 ok­to­ber ge­zocht voor de be­ro­ving in Frans-Gu­y­a­na, maar was voort­vluch­tig. Hij zou eer­der in aan­ra­king zijn ge­ko­men met de po­li­tie. Bij zijn wo­ning werd ook een ge­sloop­te brom­fiets in be­slag ge­no­men. De po­li­tie doet on­der­zoek om te ach­ter­ha­len waar de twee brom­fiet­sen zijn buit­ge­maakt. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.