Van­daag grand ope­ning Luc­ky Sto­re

Times of Suriname - - BINNENLAND -

BC PARAMARIBO – De grand ope­ning van Luc­ky Sto­re vindt van­daag plaats. Dit, na­dat het wa­ren­huis de af­ge­lo­pen ja­ren een ver­bou­wing is on­der­gaan. Klan­ten zul­len in de vol­le­dig ver­nieuw­de win­kel ko­men, waar­bij zij ge­bruik kun­nen ma­ken van 12 gloed­nieu­we kas­sa’s. In een pers­be­richt geeft de di­rec­tie van de zaak aan dat de­ze kas­sa’s lan­ge rij­en moe­ten voor­ko­men en daar­door het win­ke­len in Luc­ky Sto­re nog aan­ge­na­mer wordt. Ver­der zijn bre­de win­kel­pa­den en goe­de ver­lich­ting aan­ge­bracht. Klan­ten kun­nen daar­bo­ven­op in het Luc­ky Ca­fé on­der het nut­ti­gen van een hap­je of drank­je te­vens ge­bruik ma­ken van free wi­fi. Luc­ky Sto­re is rol­stoel­vrien­de­lijk en daar­mee echt voor ie­der­een toe­gan­ke­lijk. Tij­dens de bouw is flink gein­ves­teerd in ver­duur­za­ming van het be­drijf. Luc­ky Sto­re maakt ge­bruik van duur­za­me air­co­sys­te­men wel­ke min­der elek­tri­sche ener­gie ver­brui­ken. Het nieu­we ge­bouw is vol­le­dig ge­ï­so­leerd en voor­zien van duur­za­me LED­ver­lich­ting. Hier­mee wil Luc­ky Sto­re in sa­men­wer­king met Friends of Gr­een Su­ri­na­me het be­houd van het groe­ne mi­li­eu van Su­ri­na­me on­der­steu­nen.

Luc­ky Sto­re is in 1959 op­ge­richt in Paramaribo door Nas­ser Is­sa. Als ty­pisch fa­mi­lie­be­drijf heb­ben Nas­ser en Ol­ga Is­sa het be­drijf doen uit­groei­en tot een on­mis­ba­re naam bin­nen de Su­ri­naam­se ge­meen­schap. De kin­de­ren, Mauri­ce, Con­rad en Jack heb­ben na hun stu­die ge­werkt aan de ver­de­re uit­brei­ding en mo­der­ni­se­ring van Luc­ky Sto­re.

In 1959 be­gon Luc­ky Sto­re met een win­kel­op­per­vlak­te van 150 m2, die is uit­ge­groeid naar 850 m2 in 1996. Nu zijn we aan de voor­avond van de grand ope­ning van Luc­ky Sto­re met een op­per­vlak­te van 3500 m2 als een com­pleet nieuw en mo­dern Su­ri­naams Wa­ren­huis. De ope­ning van de ver­nieuw­de zaak vindt om 10.00 uur plaats.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.