Makam­boa mag goud win­nen uit rest­ma­te­ri­aal Ro­se­bel

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - De goud­zoe­kers van Nieuw Kof­fie­kamp heb­ben voor drie maan­den toe­stem­ming ge­kre­gen om goud te win­nen ten wes­ten van de begeerde Ro­ma Pit op het con­ces­sie­ge­bied van Iam­gold in Bro­ko­p­on­do. Hier­mee lijkt na meer dan vijf jaar span­ning tus­sen de goud­mul­ti­na­ti­o­nal en de lo­ka­le goud­zoe­kers, ver­e­nigd in Makam­boa, een op­los­sing in zicht. Er zijn ech­ter stren­ge voor­waar­den ge­steld in een gis­te­ren over­een­ge­ko­men pro­to­col van af­spra­ken.

De ruim hon­derd le­den van Makam­boa mo­gen on­der geen en­ke­le voor­waar­de aan mijn­ac­ti­vi­tei­ten doen. Goud mo­gen zij zoe­ken in het rest­ma­te­ri­aal dat door de Ro­se­bel­mijn wordt af­ge­zet. Dit komt op hun ei­gen voor­stel na­dat een eer­der ver­zoek om bij Ro­ma Oost te mij­nen van de ta­fel werd ge­veegd door de lei­ding van Ro­se­bel. De toe­stem­ming om voor drie maan­den goud te zoe­ken in het rest­ma­te­ri­aal van Ro­se­bel moet ge­zien wor­den als een over­brug­gings­pe­ri­o­de, ter­wijl er ex­plo­ra­tie ge­pleegd wordt te Mayo West. Iam­gold is be­reid om dit ge­bied voor­waar­de­lijk in bruik­leen af te staan aan Makam­boa.

De na­le­ving van de gis­te­ren ge­maak­te af­spra­ken met be­trek­king tot de ‘Ro­ma West (RW) Was­te Dump’ zul­len door­slag­ge­vend zijn voor het ver­volg­tra­ject. Tot en met 28 fe­bru­a­ri mag Makam­boa daar zijn ge­luk zoe­ken on­der voor­waar­de dat ui­ter­lijk de­ze da­tum het ge­bied to­taal ont­ruimd moet zijn. Al­leen ge­re­gi­streer­de goud­zoe­kers en ma­chi­nes wor­den toe­ge­staan op het con­ces­sie­ge­bied. Ook mag er geen ge­bruik wor­den ge­maakt van kwik en de goud­zoe­kers zul­len zich moe­ten hou­den aan stren­ge vei­lig­heids­voor­schrif­ten. De Staat is hoofd­ver­ant­woor­de­lij­ke voor de con­tro­le op de goud­zoe­kers en dat ze zich niet be­ge­ven bui­ten het af­ge­ba­ken­de ge­bied. “Bij niet na­le­ving van de voor­waar­den zo­als over­een­ge­ko­men in het pro­to­col, zal de re­ge­ring de RW Was­te Dump ter­stond ont­rui­men en het pro­to­col als­ook de Mayo West-op­tie komt te ver­val­len”, staat in het do­cu­ment dat door de re­ge­ring, Iam­gold en Makam­boa is on­der­te­kend.

“Het is een goed be­gin dat zij al­vast drie maan­den mo­gen wer­ken. Nu heb­ben zij ten­min­ste wat in­ko­men, want ze heb­ben een jaar niet ge­werkt”, zegt Mel­lio Naana, woord­voer­der van Makam­boa aan Ti­mes of Su­ri­na­me’.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.