School­hoofd ris­keert drie jaar voor seks met leer­ling

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Te­gen Mar­lin D, een school­hoofd in het di­s­trict Pa­ra, is gis­te­ren twee­ën­half jaar cel­straf ge­ëist voor het heb­ben van seks met een vijf­tien­ja­ri­ge leer­ling. Voor het ple­gen van on­tucht met het kind ris­keert hij twaalf maan­den cel­straf waar­van zes voor­waar­de­lijk on­der af­trek van de tijd in voor­ar­rest met een proef­tijd van drie jaar. De of­fi­cier van jus­ti­tie zegt dat het om een school­hoofd gaat en die juist een ver­trou­wens­per­soon moet zijn voor leer­lin­gen. Ze vindt dat de man met zijn han­de­lin­gen een gro­te in­breuk heeft ge­pleegd op de maat­schap­pe­lij­ke rechts­or­de. “Men moet kin­de­ren met een ge­rust hart op school kun­nen la­ten”, al­dus de ver­vol­gings­amb­te­naar.

Bij de po­li­tie kwam de mel­ding dat een vijf­tien­ja­ri­ge leer­lin­ge mis­bruikt was door een school­hoofd. Het school­hoofd had het kind een iPho­ne be­loofd, maar toen de­ze uit­bleef, ver­tel­de zij wat haar is over­ko­men. In een ver­hoor ver­tel­de de ver­dach­te dat hij twee maan­den een re­la­tie had met het meis­je. Hij ver­klaar­de dat hij via so­ci­al me­dia met haar be­gon te com­mu­ni­ce­ren. Vol­gens hem vond zij hem leuk en hij kreeg in de twee maan­den een keer seks met haar. Dat ge­beur­de in zijn wo­ning toen zijn vrouw en zoon­tje niet thuis wa­ren. Hij haal­de haar op in Le­ly­dorp en bracht haar naar een res­tau­rant waar ze aten. Na­dien bracht hij haar naar zijn wo­ning waar hij seks met haar kreeg. Hij zet­te haar ver­vol­gens in de buurt van haar huis af.

Hij had spijt dat hij seks met haar heeft ge­had. Ook ver­tel­de de man dat het slacht­of­fer hem had uit­ge­lokt om seks te heb­ben. Hij had haar nooit een mo­bie­le te­le­foon be­loofd. In een an­der ver­hoor ont­ken­de de man seks met het meis­je te heb­ben be­dre­ven. Vol­gens hem heeft hij het feit toe­ge­ge­ven, van­we­ge de druk die op hem was ge­legd. Hij zou het slacht­of­fer wel een kus­je op haar wang op school heb­ben ge­ge­ven. Het slacht­of­fer heeft ver­klaard dat zij via whats­app con­tact kreeg met de ver­dach­te die haar naakt­fo­to’s vroeg. Hij vroeg haar om seks en ont­moet­te haar op Le­ly­dorp. Vol­gens het meis­je bracht hij haar naar een res­tau­rant. In de au­to be­tast­te hij haar. Ze moest met zijn ge­slachts­deel spe­len. Vol­gens haar heeft de man vier keer seks met haar be­dre­ven in zijn huis. Hij be­loof­de haar een BlackBer­ry en dreig­de school­kin­de­ren en haar ou­ders te ver­tel­len dat ze seks met hem had ge­kre­gen, in­dien zij naar de po­li­tie zou gaan. Het meis­je had een keer een foto waar ze schaars ge­kleed was, voor hem ge­stuurd. Ze heeft de wo­ning waar hij met haar seks heeft be­dre­ven, po­si­tief her­kend. De of­fi­cier van jus­ti­tie nam mee dat een agent heeft ver­klaard dat de ver­dach­te niet on­der druk was ge­zet. Op 15 de­cem­ber wordt de be­han­de­ling van de­ze zaak voort­ge­zet.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.