Rech­ter geeft sig­naal met ho­ge straf­fen

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Rech­ter May­trie Kul­dipsingh zei gis­te­ren dat zij met het op­leg­gen van straf­fen aan vier man­nen een dui­de­lijk sig­naal geeft dat het om ern­sti­ge straf­ba­re fei­ten gaat die ze heb­ben ge­pleegd. Hen­ry M, Jo­zua A en Arthur A ver­dwij­nen voor zes jaar ach­ter de tra­lies voor het ple­gen van be­ro­vin­gen in Mu­sa Pa­si en Sne­si Pa­si. Hun kom­paan Amoon­sie P is ver­oor­deeld tot vijf jaar ge­van­ge­nis­straf. De rech­ter leg­de elk van de man­nen een boe­te van SRD 1000 op te ver­van­gen door twee maan­den hech­te­nis. De rech­ter hield er re­ke­ning mee dat Amoon­sie P voor het eerst in aan­ra­king is ge­ko­men met de po­li­tie. Vol­gens haar moet er­toe over­ge­gaan wor­den het land vei­lig te ma­ken. Ze keur­de het af dat de da­ders ver­schil­len­de be­ro­vin­gen heb­ben ge­pleegd en de Vuur­wa­pen­wet heb­ben over­tre­den. De vier man­nen stop­ten au­to’s in Mu­sa Pa­si en Sne­si Pa­si waar de in­zit­ten­den wer­den be­roofd. Of­fi­cier van jus­ti­tie Nir­ma­la Mai­koe zegt dat al­le be­na­deel­den heb­ben aan­ge­ge­ven, dat de da­ders ge­wa­pend wa­ren met meer dan een wa­pen. Vol­gens haar zijn op aan­wij­zin­gen van de man­nen drie vuur­wa­pens aan­ge­trof­fen. Hen­ry M, Jo­zua A en Arthur A zijn eer­der in aan­ra­king ge­ko­men met de po­li­tie.

De of­fi­cier zegt dat de da­ders heel doel­be­wust naar het ach­ter­land trok­ken om men­sen te be­ro­ven. Ze geeft aan dat de man­nen min of meer hun me­de­wer­king heb­ben ver­leend aan het po­li­ti­o­ne­le on­der­zoek tot­dat Jo­zua A en Arthur A te­rug­kwa­men op hun ver­kla­rin­gen. Van een van de be­na­deel­den wa­ren een jacht­ge­weer en -pa­tro­nen buit­ge­maakt en van een an­der een licht­mo­tor. De ver­oor­deel­den maak­ten ook geld en te­le­foons van an­de­ren buit. De ge­sto­len goe­de­ren zijn te­rug­ge­von­den op de man­nen. Ze kre­gen ju­ri­di­sche bij­stand van ad­vo­ca­ten Ge­or­get­te Le­ter, Shefa­ni Amirkhan, Hed­ley Der­by en Va­le­rie Pi­qué. Der­by zegt dat zijn cli­ënt Hen­ry M van­af zijn aan­hou­ding zijn be­trok­ken­heid heeft aan­ge­ge­ven. Ad­vo­caat Le­ter be­toog­de dat Jo­zua A ook een vol­mon­di­ge be­ken­te­nis heeft af­ge­legd en spijt heeft be­tuigd. Amirkhan zegt dat haar cli­ënt Arthur A ont­kent dat hij zich schul­dig heeft ge­maakt aan de straf­ba­re fei­ten.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.