Moe­der ver­moedt dat doch­ter zelf sek­su­e­le han­de­lin­gen pleeg­de

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Een moe­der ver­moedt dat haar ne­gen­ja­ri­ge doch­ter met zich­zelf sek­su­e­le han­de­lin­gen heeft ge­pleegd. Ze weet ech­ter niet met welk voor­werp het kind aan haar ge­slachts­deel zou zijn ge­gaan. Bry­an N wordt ver­dacht van mis­bruik van zijn bloed­ei­gen doch­ter. De moe­der zegt dat zij in­tus­sen weet dat haar doch­ter­tje geen maagd meer is en dat haar part­ner er­van ver­dacht wordt de sek­su­e­le han­de­lin­gen met het meis­je te heb­ben ge­pleegd. “Ik kan nog steeds moei­lijk er­over pra­ten. Het is een shock voor mij. Ik ben nog in trau­ma”, zei de vrouw die on­der be­han­de­ling van een psy­chi­a­ter is. De rech­ter hield haar voor dat het meis­je heeft ver­klaard dat haar va­der haar sek­su­eel heeft mis­bruikt. De moe­der zegt dat haar kind naar films keek die voor vol­was­se­nen zijn be­stemd. Het meis­je ging ook op por­no­gra­fi­sche web­si­tes via een te­le­foon. Vol­gens de moe­der had het kind een goe­de band met haar va­der. Daar­om be­grijpt zij de be­schul­di­ging van het meis­je naar de va­der niet. Het meis­je en haar va­der slie­pen in een ka­mer, maar op af­zon­der­lij­ke bed­den, ter­wijl de moe­der apart sliep.

Vol­gens de moe­der heeft de man haar ge­zegd dat hij geen sek­su­e­le han­de­lin­gen heeft ge­pleegd met het meis­je. “Ik zocht niets ach­ter hem.” Vol­gens haar zei hij te­gen haar dat zij weet dat hij het niet ge­daan kan heb­ben. De moe­der vindt dat het kind met zich­zelf be­zig was. In een ver­kla­ring wordt ge­spro­ken over mo­ge­lijk een pot­lood waar­mee het meis­je zich zou heb­ben ge­pe­ne­treerd. Het meis­je zou heb­ben ge­zien dat haar ou­ders seks had­den en ze is toen gil­lend weg­ge­rend. “Ik heb het niet ge­daan”, ver­klaar­de Bry­an N. Toen de rech­ter hem wil­de ho­ren, liet hij het aan zijn raads­man Ha­rold Belfor over om het woord te voe­ren. Belfor vroeg de rech­ter de ruim­te om met zijn cli­ënt te kun­nen pra­ten. Op 19 ja­nu­a­ri wordt de man ge­hoord. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.