Gy­nae­co­loog ge­hoord in ze­den­zaak

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Louis G (63) bleef gis­te­ren stee­vast ont­ken­nen dat hij zijn ne­gen­ja­ri­ge doch­ter sek­su­eel heeft mis­bruikt. Een gy­nae­co­loog die in de rechts­zaal is ge­hoord, ver­klaar­de dat het meis­je bij hem de naam van ene ‘uncle San­dy’ heeft ge­noemd als te zijn de da­der. De des­kun­di­ge zei dat hij het kind heeft on­der­zocht. Vol­gens hem zou er meer dan één keer sek­su­e­le han­de­lin­gen met het meis­je zijn ge­pleegd, ge­let op het beeld dat hij heeft aan­ge­trof­fen. Louis G zegt dat hij niet be­kend­staat als uncle San­dy. Hij vindt dat een sce­na­rio te­gen hem is op­ge­zet. Vol­gens hem wil men dat hij de bak in­gaat door de­ze be­schul­di­ging, want dan kun­nen an­de­ren aan de gang gaan met wat van hem is. Hij be­weert dat hij het kind nooit heeft be­tast. Hij speel­de en stoei­de met haar. De man zegt dat het meis­je ge­woon op hem sprong. Zo zou ze zijn op­ge­groeid met hem. Hij knuf­fel­de haar ook. Vol­gens de man had hij bij een po­li­tie­bu­reau aan het meis­je ge­vraagd waar­om zij een leu­gen over hem had ver­teld. Hij zegt dat het meis­je te­gen hem had ge­zegd dat zij niets over hem had ge­zegd.

Het meis­je ver­klaar­de in de raad­ka­mer dat Louis G de sek­su­e­le han­de­lin­gen met haar heeft ge­pleegd. Ze ver­tel­de dat hij haar had voor­ge­hou­den om dit aan nie­mand te zeg­gen. Ze heeft dat in het be­gin aan nie­mand ver­teld, om­dat ze bang was dat hij haar zou slaan. Uit­ein­de­lijk ver­tel­de zij over het sek­su­e­le mis­bruik aan een leer­kracht, waar­na de po­li­tie werd ge­a­lar­meerd die een on­der­zoek heeft in­ge­steld. De rech­ter zegt dat het slacht­of­fer een aan­tal ke­ren heeft ge­zegd dat de stief­va­der aan haar ge­slachts­deel is ge­gaan. De man krijgt ju­ri­di­sche bij­stand van raads­lie­den Os­car Kou­len en Rob­by Dens. Op 15 de­cem­ber wordt de be­han­de­ling van de­ze zaak voort­ge­zet.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.