Ver­pleeg­kun­dig di­rec­teur See­do ver­trekt bij LMSZN

Times of Suriname - - BINNENLAND -

NICKERIE - Na 28 ja­ren met heel veel toe­wij­ding zijn taak te heb­ben ver­vuld in het Lachmi­persad Mun­gra Streek­zie­ken­huis Nickerie (LMSZN), is nu de tijd aan­ge­bro­ken voor de ver­pleeg­kun­dig di­rec­teur van de zie­ken­in­stel­ling, Ru­ben See­do, om met ver­lof te gaan en aan­slui­tend te gaan ge­nie­ten van een wel­ver­diend pen­si­oen. Di­rec­tie, staf, en per­so­neel van het LMSZN heb­ben gis­te­ren op fees­te­lij­ke wij­ze vaar­wel ge­zegd aan ‘broe­der See­do’ zo­als de ver­pleeg­kun­dig di­rec­teur be­kend­staat.

In de 28 ja­ren dat See­do werk­zaam is ge­weest in het LMSZN heeft hij ver­schil­len­de func­ties ver­vuld. Hij kwam in 1988 uit Paramaribo en be­gon op 1 april van dat jaar bij het LMSZN. In 1997 werd hij be­ë­digd tot ver­pleeg­kun­di­ge na zijn op­lei­ding tot A-ver­pleeg­kun­di­ge te heb­ben af­ge­rond. Op 1 ja­nu­a­ri 2001 werd hij aan­ge­steld als hoofd van de Spoed­ei­sen­de Hulp. Van­af april 2004 werd See­do bij af­we­zig­heid van de ver­pleeg­kun­dig di­rec­teur be­last met de waar­ne­ming om in april 2008 te wor­den be­noemd tot ad­junct ver­pleeg­kun­dig di­rec­teur. Van­af 1 ja­nu­a­ri 2009 tot 30 no­vem­ber 2016 is hij be­last ge­weest met de func­tie van ver­pleeg­kun­dig di­rec­teur. De al­ge­meen di­rec­teur van het LMSZN, An­toi­ne Eli­as, ont­hul­de dat de schei­den­de ver­pleeg­kun­dig di­rec­teur nog niet echt weg is bij de zie­ken­in­rich­ting, maar in de toe­komst nog veel te ma­ken zal heb­ben met het zie­ken­huis. Eli­as bleef hier ver­der op­per­vlak­kig over, maar be­loof­de vol­gend jaar meer daar­over te zul­len zeg­gen. Vol­gens Eli­as vorm­de het di­rec­tie­team, waar hij­zelf ook deel van was, See­do en de me­disch di­rec­teur, He­ve Si­bi­lo, een hecht team. Hij geeft aan dat ze ge­za­men­lijk de zorg naar gro­te­re hoog­ten heb­ben ge­bracht en dat daar­bij de bij­dra­ge van de schei­den­de ver­pleeg­kun­dig di­rec­teur sub­stan­ti­eel ge­weest is. Naast Eli­as wa­ren er di­ver­se spre­kers. De ro­de draad van de spee­ches wa­ren voor­al de wij­ze waar­op See­do zich heeft ge­kwe­ten van zijn taak. Een ont­roer­de See­do zegt met ge­meng­de ge­voe­lens af­scheid te ne­men van het LMSZN waar hij 28 jaar zijn krach­ten heeft ge­ge­ven. Vol­gens See­do heeft hij in de 28 jaar dat hij werk­zaam ge­weest is in het streek­zie­ken­huis Nickerie, mee­ge­maakt hoe de zorg zich heeft ont­wik­keld in het di­s­trict. See­do die ook voor­gan­ger is bij een ge­meen­te zegt zich in zijn vrije tijd te gaan wij­den aan het werk van God. Hij wordt op­ge­volgd door zus­ter Son­ja Di­ran die in­gaan­de he­den of­fi­ci­eel be­last is met de func­tie van ver­pleeg­kun­dig di­rec­tri­ce van het LMSZN na sa­men met haar voor­gan­ger het pro­to­col van over­dracht te heb­ben on­der­te­kend.

AL

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.