Wa­kay­po­m­pen op­ge­start

Times of Suriname - - BINNENLAND -

NlCKERIE - Na bij­kans 24 uur stil te heb­ben ge­le­gen zijn al­le vier pom­pen van het ge­maal te Wa­kay gis­te­ren we­der­om op­ge­start om de pa­die­ver­bou­wers aan de lin­ker­oe­ver van de Nic­ke­rie­ri­vier te voor­zien van ir­ri­ga­tie­wa­ter voor hun are­a­len. Vol­gens di­rec­teur Ri­che­nel Small van het Over­lig­gend Wa­ter­schap Mul­ti­pur­po­se Co­ran­tijn Pro­ject (OWMCP) was hij woens­dag ge­nood­zaakt de pom­pen stil te leg­gen van­we­ge een te­kort aan brand­stof.

Small geeft aan dat de brand­stof­le­ve­ran­cier, NV Ma­dis­tri, die­sel voor een maand ge­le­verd heeft na­dat de over­heid de no­di­ge mid­de­len be­schik­baar heeft ge­steld voor de le­ve­ran­tie. Vol­gens Small heeft de over­heid ook ge­zorgd voor een twee­de le­ve­ran­tie. Dit geeft aan dat de pom­pen lan­ger dan een maand zul­len draai­en. Voor de land­bou­wers was het be­richt dat de Wa­kay­po­m­pen stil wa­ren ge­legd een gro­te te­gen­val­ler aan­ge­zien de mees­te pa­die­boe­ren net wa­ren aan­ge­van­gen met de nat­te grond­be­wer­king. An­de­ren had­den nog niet eens wa­ter kun­nen ont­trek­ken uit de ir­ri­ga­tie­ka­na­len om hun per­ceel te be­vloei­en of ze wer­den ge­con­fron­teerd met het slech­te nieuws.

Na­dat de pom­pen gis­te­ren weer wa­ren op­ge­start, heb­ben de boe­ren die hun grond­be­wer­king nog moesten af­ron­den in het week­end ook niets aan het toe­val over­ge­la­ten om de werk­zaam­he­den weer op te pak­ken. Haast in al­le pol­ders wa­ren de boe­ren vrij­wel around the clock be­zig om hun are­aal zaai­k­laar te ma­ken. De boe­ren spre­ken de hoop uit dat er ge­du­ren­de de in­zaai­pe­ri­o­de die duurt tot en met 31 de­cem­ber, er geen stag­na­ties meer zul­len op­tre­den en de over­heid haar ver­plich­ting je­gens de le­ve­ran­cier in het ver­volg op tijd zal na­ko­men.

AL

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.