Vier­de edi­tie van Poe­try&be­yond ses­si­ons op 10 de­cem­ber

Times of Suriname - - CULTUUR -

PARAMARIBO – Poe­try&Be­yond Ses­si­ons (4e edi­tie) vindt op za­ter­dag 10 de­cem­ber plaats van 20.00 uur tot 23.00 uur in To­ri Oso. De­ze avond zal u een wa­re be­le­ving aan Woord­kunst, voor­na­me­lijk Spo­ken Word, om­ras­terd door an­de­re dis­ci­pli­nes be­zor­gen. Het the­ma is: ‘Lights On...SHINE’. Dit duidt op de kans die de per­for­mers en in­spi­re­ren­de gas­ten krij­gen om hun ver­haal te de­len. Via di­ver­se kunst­vor­men, stand­pun­ten en het ver­to­nen van hun per­for­man­ce skills zal dit wor­den ge­ë­ta­leerd.

Tij­dens de Poe­try&Be­yond Ses­si­ons avond zijn de con­ver­sa­ties tus­sen het woord, de ge­dach­tes en de uit­ein­de­lij­ke voor­dracht hier­van de ro­de draad. Het woord bindt de di­ver­se dis­ci­pli­nes aan el­kaar. Als het nou om beel­den­de kunst, dich­ten, mu­ziek of het ui­ten van een me­ning gaat. Op 10 de­cem­ber zijn het woord en de klan­ken die het tot een be­le­ve­nis ma­ken aan de beurt. De avond wordt on­der an­de­re ge­boet­seerd door: het dich­ters­col­lec­tief ge­naamd Ko­koLam­pu, wer­ken van Over­do Berg­hout ook be­kend als BERGI (vi­su­al ar­tist), de wel­be­ken­de Obed Kana­pe, de jon­ge sto­ry­tel­ler/ en­ter­tai­ner Dy­on Dens­wil, Ly­cin­t­ha Win­ters (be­kend van de hit A Po­ku), het jong­ste DNA-lid Ro­ché Hopk­in­son en Benjamin Fayah (Su­ri­pop 2016-win­naar). Dit zijn een paar van de ve­le be­ken­de en nieu­we ge­zich­ten die het pa­let­te van de avond zul­len in­kleu­ren. Er is ook een OPEN MIC waar­bij jij wordt uit­ge­no­digd om de kans te pak­ken om jouw kunst­vorm te de­len. Poe­try&Be­yond Ses­si­ons streeft er­naar om per­for­man­ce art in Su­ri­na­me ver­der te ont­wik­ke­len, dit ta­lent te pro­fi­le­ren en an­de­ren te mo­ti­ve­ren om hun ta­lent in te zet­ten voor on­der an­de­re hun per­soon­lij­ke groei. Plat­for­mSS zet zich in voor ta­len­t­ont­wik­ke­ling, pro­fi­le­ring hier­van en on­der­ne­mer­schap voor in het bij­zon­der jon­ge­ren en nieu­we ma­kers. Poe­try&Be­yond Ses­si­ons is één van de plat­forms van de stich­ting waar de­ze jon­ge en nieu­we ma­kers van Su­ri­na­me een kans krij­gen zich­zelf te pro­fi­le­ren. De ge­ves­tig­de ar­ties­ten en kun­ste­naars wor­den uit­ge­no­digd om het gat tus­sen jong en oud te dich­ten en via de­ze weg de ken­nis­over­dracht te ver­ste­vi­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.