Ri­nal­do klas heeft laat­ste pro­ject ge­pre­sen­teerd

Times of Suriname - - CULTUUR -

PARAMARIBO – Rea­dy­tex had op 1 de­cem­ber de re­gu­lie­re Thurs­day night fea­tu­re met beel­den­de kun­ste­naar Ri­nal­do Klas. Hij heeft zijn nieu­we mi­li­eu­ge­o­ri­ën­teer­de pro­ject ge­pre­sen­teerd.

Dit pro­ject heeft te ma­ken met een on­der­werp waar Ri­nal­do Klas zich al van­af de vroe­ge ja­ren ‘90 in­ten­sief mee be­zig houdt, na­me­lijk het ef­fect van de ac­ti­vi­tei­ten van de mens op het mi­li­eu.

Hij heeft zijn the­ma de­ze keer op een unie­ke ma­nier vast­ge­legd. In plaats van slechts op zijn doe­ken te schil­de­ren, legt hij zijn ge­pre­pa­reer­de can­vas­sen neer en rolt met ou­de au­to­ban­den band­af­druk­ken over het doek. De ban­den­spo­ren die op het doek ach­ter­blij­ven, ge­ven dan sym­bo­lisch de spo­ren weer die de mens met haar ver­schil­len­de ac­ti­vi­tei­ten op het mi­li­eu ach­ter­laat. Dan denkt de kun­ste­naar aan uit­een­lo­pen­de ac­ti­vi­tei­ten zo­als de zoek­tocht naar goud en an­de­re grond­stof­fen, de ver­vui­ling die wij met on­ze voer­tui­gen ver­oor­za­ken, het on­door­dacht dum­pen van af­val­pro­duc­ten, en nog veel meer.

Tij­dens zijn pre­sen­ta­tie heeft Ri­nal­do Klas meer ver­teld over dit pro­ject: over hoe hij het in eer­ste in­stan­tie zou aan­pak­ken, over de re­den waar­om het an­ders ver­liep, en ook over de re­den waar­om hij zich als kun­ste­naar zo om het mi­li­eu­vraag­stuk be­kom­mert. Dit was de laat­ste Thurs­day­night-fea­tu­re (TNF) van Rea­dy­tex Art Gal­lery dit jaar. De Art Gal­lery blikt te­rug op een suc­ces­vol jaar waar­bij het be­zoe­kers­aan­tal steeds groeit. De ge­va­ri­eer­de the­ma’s en pre­sen­ta­ties hou­den het pu­bliek ge­boeid, ter­wijl kun­ste­naars en an­de­ren ac­tief in de kunst­sec­tor er de ge­le­gen­heid krij­gen om spe­ci­fie­ke pro­jec­ten en ac­ti­vi­tei­ten met het pu­bliek te de­len. De Gal­lery con­clu­deert hier­uit dat de TNF’s zijn uit­ge­groeid tot suc­ces­vol­le maan­de­lijk­se eve­ne­men­ten en kijkt uit naar de ac­ti­vi­tei­ten in het ko­men­de jaar.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.