Ste­den lui­den nood­klok om bij­stands­geld

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

ROT­TER­DAM - De G4 luidt de nood­klok rich­ting het Rijk over het bij­stands­be­leid. De ko­men­de ja­ren ste­ve­nen de vier gro­te ste­den op een te­kort van hon­der­den mil­joe­nen door een on­eer­lij­ke ver­deel­sleu­tel.

Woens­dag is daar­om een bo­ze brief be­zorgd bij staats­se­cre­ta­ris Jet­ta Klijns­ma van het mi­nis­te­rie van So­ci­a­le Za­ken en Werk­ge­le­gen­heid na­mens Rot­ter­dam, Am­ster­dam, Den Haag en Utrecht. “Het be­leid is on­ver­ant­woord”, stelt de Rot­ter­dam­se wet­hou­der Maar­ten Struij­ven­berg.

Met een nieuw be­leid hoop­te het Rijk ge­meen­ten te sti­mu­le­ren meer werk te ma­ken van de bij­stands­aan­pak. “Maar lo­kaal ef­fec­tief be­leid wordt he­le­maal niet be­loond ter­wijl dat wel zou moe­ten vol­gens de prik­kel­wer­king die is be­dacht.”

Een kort re­ken­som­me­tje van zijn kant le­vert het beeld op van 110 mil­joen eu­ro dat al­leen

SCCN 17.1

08:00 NBA High­lights (herh) 08:45 Mo­vie: Pe­o­p­le Li­ke Us 10:45 Mo­vie:

The Let­ter Wri­ter

12:15 Kin­der se­rie:

The Fl­insto­nes

13:15 Co­me­dy se­rie:

Mo­dern Fa­mi­ly

13:45 Raw (herh)

16:30 Ger­ma­ny - Bun­de­s­li­ga: Mainz 05 -

Bay­ern Mu­nich

18:35 Kin­der pro­gram­ma:

Tu­tu afl 12

18:50 El Clá­si­co The Mo­vie 20:00 Be­licht

20:20 FIFA World Cup 2018

Ma­ga­zi­ne

21:00 NBA High­lights

22:00 NBA:

Cle­ve­land @ Chi­ca­go 00:30 NBA High­lights (herh) 01:15 Mo­vie: Cap­tain

Ame­ri­ca: Ci­vil War 03:45 Mo­vie: Pe­o­p­le Li­ke Us 05:35 Car­toons

SCCN 17.2

12:30 Co­me­dy se­rie:

Me­lis­sa & Joey

13:00 Ani­ma­ti­on mo­vie:

Ri­se Of The Gu­ar­dians 14:45 Mo­vie:

Jack and the Beanstalk 16:45 Ita­ly - Se­rie A:

Na­po­li - In­ter­na­zi­o­na­le 18:55 Just for Laughs

19:30 Co­me­dy se­rie:

K.C.Un­der­co­ver

20:05 El­len De­ge­ne­res al zijn ge­meen­te er­bij in­schiet de ko­men­de ja­ren door het landelijke be­leid. “Als het aan mijn be­leid zou lig­gen, ik word als stren­ge wet­hou­der ge­zien, dan zou een ge­meen­te er geld aan over moe­ten hou­den. Maar in Am­ster­dam is een SP-wet­hou­der hier­mee be­zig op zijn ma­nier en ook hij heeft enor­me te­kor­ten.” Het pro­bleem wordt tel­kens van­uit het mi­nis­te­rie voor­uit ge­scho­ven. “Vo­rig jaar was het­zelf­de aan de hand, toen is be­slo­ten dat de ver­deel­sleu­tel zou wor­den on­der­zocht. Maar in de tus­sen­tijd wordt het pro­bleem al­leen maar gro­ter.” Daar­om wei­ge­ren de G4 lijd­zaam toe te kij­ken en te wach­ten op het Rijk. “We kun­nen dit niet nog een keer op­hoes­ten, dat is on­re­de­lijk. Het loopt uit de hand voor ons.” De brand­brief naar de staats­se­cre­ta­ris biedt een voor­lo­pi­ge op­los­sing.

Vo­rig jaar is be­slo­ten tot een fi­nan­ci­eel vang­net voor de ge­meen­ten,

SCCN 17.3

09:15 Just for laughs 09:40 Mo­vie: Be­ta

12:35 Mo­vie:

Ekk Dee­wa­na Tha 15:00 Just for laughs 15:25 Mo­vie: Fi­toor

17:50 Se­rie: Cri­me Patrol 18:45 En­ter­tain­ment:

The Sta­ge

19:45 Mo­vie:

Ghayal On­ce Again 22:10 Mo­vie: Heroi­ne 00:45 Mo­vie:

Ekk Dee­wa­na Tha 03:00 Mo­vie: Be­ta

05:40 Mo­vie:

Ghayal On­ce Again

ATV kn.12.1

07:00 BBC Nieuws 07:35 Ste­ven Rey­me

Mi­ni­s­tries daar roept de G4 nu weer tot op. “Daar­mee blij­ven we wel te­kor­ten hou­den maar maxi­ma­li­se­ren we het. Zo slik­ken we het nog wel tot er een de­fi­ni­tie­ve nieu­we ver­deel­sleu­tel komt.” (De Te­le­graaf/ foto: bn­de­stem.nl)

Een bo­ze brief na­mens Rot­ter­dam, Am­ster­dam, Den Haag en Utrecht werd woens­dag be­zorgd bij staats­se­cre­ta­ris Jet­ta Klijns­ma van het mi­nis­te­rie van So­ci­a­le Za­ken en Werk­ge­le­gen­heid.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.