Kerst­pak­ket­ten boor­de­vol drugs

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

DEN BOSCH - Jus­ti­tie ver­denkt de Hil­legom­se ex-aan­de­len­han­de­laar Flo­ri­an van L. van het smok­ke­len van gro­te hoe­veel­he­den drugs in kerst­pak­ket­ten. De op­mer­ke­lij­ke ma­nier van drugs­trans­port kwam woens­dag aan de or­de tij­dens de niet-in­hou­de­lij­ke be­han­de­ling van een on­der­zoek naar groot­scheep­se co­ca­ï­ne­smok­kel. Uit te­le­foon­taps zou blij­ken dat Flo­ri­an van L. vo­rig jaar de­cem­ber sa­men met Tho­mas K. een be­stel­bus met vro­lijk ver­pak­te kerst­pak­ket­ten, voor de ge­le­gen­heid zon­der wijn en kaas maar boor­de­vol wiet, naar Brus­sel di­ri­geer­de. Jus­ti­tie be­schouwt Flo­ri­an van L., de voor­ma­li­ge beurs­han­de­laar en ex-di­rec­teur van ver­mo­gens­be­heer­der Euref­fect, als een van de hoofd­ver­dach­ten in het drugs­on­der­zoek ‘Gado­li­ni­um’ van het lan­de­lijk par­ket, een on­der­deel van het Open­baar Mi­nis­te­rie dat zich richt op zwa­re cri­mi­na­li­teit.

Van­we­ge zijn exor­bi­tan­te le­vens­stijl kreeg Van L. (54) af­ge­lo­pen ja­ren de bij­naam Ne­der­land­se ‘Wolf of Wall Street’, naar de film­hit over een ge­we­ten­lo­ze beurs­han­de­laar in New York. Twee jaar te­rug, bij het uit­ko­men van de kas­kra­ker, poch­te Van L. nog als de ‘Doe­rak van het Dam­rak’ voor de ca­me­ra’s van RTL en in NRC Han­dels­blad over zijn car­ri­è­re bij za­ken­bank Mer­rill Lynch.

Vol­gens de of­fi­cier van jus­ti­tie wa­ren het Van L. en de Spa­ken­burg­se kroeg­ei­ge­naar Tho­mas K. (47) die met hun fruit­han­del Dut­ch Glo­bal Tra­ding Com­pa­ny (DGTC) aan de touw­tjes trok­ken bij de smok­kel van dui­zen­den ki­lo’s co­ca­ï­ne via de ha­ven van Ant­wer­pen. Zo ga­ven zij de col­le­ga-ben­de­le­den te­le­fo­nisch tips hoe zij moesten han­de­len bij con­tact met de po­li­tie en bo­den zij fi­nan­cie­le on­der­steu­ning aan me­de­da­ders die in de pro­ble­men za­ten. Van L. en K. wer­den af­ge­lo­pen ju­ni sa­men met vier an­de­re ben­de­le­den ge­ar­res­teerd, na­dat jus­ti­tie een con­tai­ner on­der­schep­te met dui­zend ki­lo co­ca­ï­ne ver­stopt in pak­ken ana­nas­sap.

Van L.’s ad­vo­caat Cees Kor­vi­nus ha­mer­de woens­dag op de on­schuld van zijn cli­ënt, die door er door de me­de­ver­dach­ten in­ge­luisd zou zijn. On­danks de ern­sti­ge ver­den­kin­gen schors­te de recht­bank in Den Bosch woens­dag­mid­dag de voor­lo­pi­ge hech­te­nis van Van L. en zijn me­de­ver­dach­ten. Wel moe­ten zij in ruil voor hun vrij­heid een borg­som be­ta­len en hun pas­poort in­le­ve­ren. Van L. be­taalt daar­bij het mees­te: 50.000 eu­ro. De zaak gaat in fe­bru­a­ri ver­der. (De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.