Hart keert niet te­rug bij Ci­ty

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Joe Hart ver­wacht niet te­rug te ke­ren bij Man­ches­ter Ci­ty. De doel­man wordt dit sei­zoen ver­huurd aan To­ri­no en be­schikt over een con­tract tot me­dio 2019 in het Eti­had Sta­di­um. On­der Jo­sep Gu­ar­di­o­la lijkt er ech­ter geen toe­komst weg­ge­legd voor de En­gels­man, die To­ri­no hoopt te ge­brui­ken als spring­plank rich­ting een an­de­re club.

Hart is niet in Tu­rijn om zich­zelf te be­wij­zen, be­na­drukt hij. “Ik ben hier om­dat ik ver­der moet kij­ken. Er was geen mo­ge­lijk­heid om een per­ma­nen­te over­stap te re­ge­len”, ver­klaart de 29-ja­ri­ge in­ter­na­ti­o­nal in een in­ter­view met Sky Sports. “Ik wil zo goed mo­ge­lijk pres­te­ren bij To­ri­no en als een club zich voor me meldt, denk ik niet dat Ci­ty in de weg zal lig­gen.”

Gu­ar­di­o­la haal­de Clau­dio Bra­vo af­ge­lo­pen zo­mer naar En­ge­land. Het werd al gauw dui­de­lijk dat de Span­jaard het niet zag zit­ten in Hart en dat liet Gu­ar­di­o­la hem ook we­ten in een per­soon­lijk ge­sprek. “Van­we­ge het EK sloot ik la­ter dan veel an­de­re spe­lers aan. In ons eer­ste ge­sprek ver­tel­de Gu­ar­di­o­la dat hij be­den­kin­gen bij me had”, blikt Hart te­rug.

“Ik schud­de zijn hand en zei dat hij pro­fes­si­o­neel en eer­lijk was, maar dat het niet was wat ik wil­de ho­ren. Ik zei dat ik on­der hem wil­de wer­ken om te zien wat er zou ge­beu­ren, maar dat liep ner­gens op uit”, ver­volgt Hart. “Ik kreeg het ge­voel dat ik niet zou gaan spe­len.” “Je wilt dat ik weg­ga, niet?”, vroeg ik aan de al­ge­meen di­rec­teur (Fer­ran So­ri­a­no, red.). Hij viel me niet in de re­de.” De eer­ste En­gel­se doel­man ooit in de Se­rie A heeft in Ita­lië wel een ba­sis­plek. Hij keep­te twaalf van de veer­tien wed­strij­den en staat op de zes­de plek met To­ri­no. De laat­ste drie du­els wer­den ge­won­nen.

(VZ)

Joe Hart ver­wacht niet te­rug te ke­ren bij Man­ches­ter Ci­ty. De doel­man wordt dit sei­zoen ver­huurd aan To­ri­no en be­schikt over een con­tract tot me­dio 2019 in het Eti­had Sta­di­um.

(Foto: Xin­hua)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.