Na­tio-spe­lers mo­gen tot en met zon­dag zaal­voet­bal­len

Times of Suriname - - SPORT -

ZAALVOETBAL – De Su­ri­naam­se Zaal­voet­bal­bond (SZVB) zal zich stipt hou­den aan al­le ge­maak­te af­spra­ken met de Su­ri­naam­se Voet­bal Bond (SVB). Hier­door zul­len veld­spe­lers die ook zaal­voet­bal­len, tot en met zon­dag de mo­ge­lijk­heid heb­ben om voor hun ver­e­ni­ging uit te ko­men. De na­ti­o­na­le voet­bal­se­lec­tie zal van­af 6 de­cem­ber star­ten met de voor­be­rei­din­gen voor de play-offs van de Con­ca­caf Gold Cup.

Op 5 au­gus­tus 2016 heb­ben SVB en SZVB een aan­tal af­spra­ken ge­maakt. Een af­spraak is dat in­dien spe­lers ge­se­lec­teerd wor­den voor de na­ti­o­na­le se­lec­tie veld­voet­bal, zij van­af de trai­nings­pe­ri­o­de tot aan de ont­bin­ding van die se­lec­tie, niet mo­gen deel­ne­men aan zaal­voet­bal­wed­strij­den/trai­nin­gen. Dit zou ook gel­den als de na­ti­o­na­le zaal­voet­bal­se­lec­tie in trai­ning gaat: de spe­lers zul­len niet ver­plicht wor­den om deel te ne­men aan voet­bal­wed­strij­den/trai­nin­gen van de veld­voet­bal­club. Op grond van de­ze re­gel zal SZVB spe­lers die wor­den op­ge­roe­pen door de na­ti­o­na­le voet­bal­se­lec­tie ver­bie­den om te zaal­voet­bal­len.

De SZVB heeft de­ze re­gel dit jaar al strikt toe­ge­past, toen de na­ti­o­na­le voet­bal­se­lec­tie in voor­be­rei­ding was voor de der­de ronde van Ca­rib­bean Foot­ball Union (CFU) Cup. Hier­door had SZVB ook de aan­vangs­da­tum van Fut­sal Play-offs 2016 met een week ver­scho­ven, zo­dat spe­lers kon­den par­ti­ci­pe­ren in de­ze eind­ron­de. Nu de voet­bal­se­lec­tie van Su­ri­na­me in de play-offs van de Con­ca­caf Gold Cup in ja­nu­a­ri 2017 moet uit­ko­men, zal SZVB de­ze over­een­komst weer toe­pas­sen.

De drie over­ge­ble­ven ver­e­ni­gin­gen in de hoofd­klas­se; Men­gao, Styx-KG en Ka­bel Boyz-LG heb­ben spe­lers die mo­ge­lijk weer op­ge­roe­pen wor­den door bonds­coach Ro­ber­to Gö­de­ken. De bonds­coach heeft zijn voor­se­lec­tie nog niet be­kend­ge­maakt. Het is de be­doe­ling dat Gö­de­ken in de ko­men­de da­gen de na­men van de op­ge­roe­pen spe­lers zal be­kend­ma­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.