At­le­ti­co MG schenkt Cha­p­ecoen­se drie pun­ten in laat­ste com­pe­ti­tie­du­el

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - At­le­ti­co MG gaat de laat­ste com­pe­ti­tie­wed­strijd van het sei­zoen te­gen Cha­p­ecoen­se niet spe­len. Ne­gen­tien spe­lers van die club kwa­men de­ze week om het le­ven bij een vlieg­tuig­on­ge­luk in Co­lom­bia. “At­le­ti­co zal niet naar Cha­p­eco af­rei­zen voor de laat­ste com­pe­ti­tie­wed­strijd”, zei voor­zit­ter Da­niel Ne­po­mu­ce­no van At­le­ti­co MG op een pers­con­fe­ren­tie. “Wij le­ven mee met het ver­driet, dit is niet het mo­ment de spe­lers te ver­plich­ten om de­ze wed­strijd te spe­len.” De Bra­zi­li­aan­se clubs heb­ben toe­stem­ming ge­kre­gen van de bond om het du­el niet plaats te la­ten vin­den. “Het maakt voor on­ze eind­klas­se­ring niets uit. Dit is het min­ste wat we kun­nen doen voor de naas­ten van de slacht­of­fers, de stad en het land dat zo­veel pijn heeft na de­ze tra­gi­sche ge­beur­te­nis.” Ivan Toz­zo, de vi­ce-voor­zit­ter van Cha­p­ecoen­se, vraagt om steun van zijn ge­trof­fen club. “We heb­ben hulp no­dig van de clubs, maar ook van uit­zend­ge­rech­tig­den en de bond”, zei Toz­zo. “We moe­ten weer een team op­bou­wen, de meer­der­heid van on­ze spe­lers is er niet meer. We be­gin­nen weer op nul, ter­wijl we de laat­ste ja­ren zo­veel stap­pen had­den ge­maakt.” In to­taal kwa­men 71 men­sen, on­der wie ne­gen­tien spe­lers, om het le­ven bij de vlieg­tuig­crash in Co­lom­bia. On­der de zes over­le­ven­den be­vin­den zich drie voet­bal­lers. De li­cha­men van de slacht­of­fers zijn ge­ï­den­ti­fi­ceerd en wor­den vrij­dag weer in Bra­zi­lië ver­wacht. Daar wor­den ze naar het sta­di­on van Cha­p­ecoen­se ge­bracht, waar een wa­ke wordt ge­or­ga­ni­seerd. De Bra­zi­li­aan­se pre­si­dent Mi­chel Te­mer zal daar bij aan­we­zig zijn. (Nus­port)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.