Va­run Dha­wan ver­vangt Ran­veer in

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

We we­ten al­le­maal dat Ran­veer Singh in­ge­stemd had om een rap­per te spe­len in de aan­ko­men­de film Gul­ly Boy, van re­gis­seur Zoya Akhtar. De film gaat over het le­ven van de straat­rap­pers uit de ach­ter­stands­wij­ken van Mum­bai. Vol­gens een be­richt van een toon­aan­ge­vend dag­blad, heeft de

ook Alia Bhatt voor zijn pro­ject ge­strikt. Er wordt ech­ter, nog een of­fi­ci­ë­le be­ves­ti­ging hier­over ver­wacht. Als we de be­rich­ten mo­gen ge­lo­ven, maakt Ran­veer niet lan­ger deel uit van het pro­ject. Hij heeft de film naar ver­luidt af­ge­we­zen om­dat hij ook in­ge­stemd heeft met de eerst­ko­men­de film van re­gis­seur Shi­mit Amin. Vo­rig jaar ver­sche­nen be­rich­ten dat Pa­ri­nee­ti Cho­p­ra en Ar­jun Kap­oor nog een keer sa­men­ko­men voor de­ze film. Er wordt nu ge­zegd dat de film een ver­an­de­ring in de cast heeft ge­had. Ran­veer heeft Ar­jun ver­van­gen. Pa­ri­nee­ti is ook ver­van­gen door een nieuw­ko­mer in dit ro­man­ti­sche dra­ma. Vol­gens bron­nen heb­ben de film­ma­kers van Gul­ly Boy nu Va­run Dha­wan over­ge­haald om in de schoe­nen van Ran­veer te stap­pen. Ge­zegd wordt dat Ran­veer het on­der­werp van Gul­ly Boy prach­tig vond, maar uit­ein­de­lijk moest hij de film la­ten gaan. Ge­du­ren­de de laat­ste drie maan­den deed hij zijn best om de da­ta voor de film van Zoya uit te wer­ken, maar de film­op­na­mes van Shi­mit be­gin­nen vol­gend jaar. De­ze film wordt ge­pro­du­ceerd door YRF. Nu be­reidt Ran­veer zich voor op de pre­mi­è­re van zijn nieu­we film Be­fik­re, die ge­pland is voor re­lea­se op 9 de­cem­ber.

(in­di­a­ti­mes.com / foto: adi­c­ti­on.in)

Dil Dha­dak­ne

Do-re­gis­seur

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.