Ac­teurs moe­ten kri­tisch zijn bij film­keu­zes

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

De Da­bangg-ac­tri­ce So­naks­hi Sin­ha geeft toe dat ac­teurs al­tijd on­der druk zijn om een film­con­tract te on­der­te­ke­nen. Toch zegt ze dat, als zij niet vol­le­dig over­tuigd zijn van het script, zij de film kun­nen af­wij­zen.In een re­cent in­ter­view met een dag­blad, zei ze: “Het is heel be­lang­rijk dat ac­teurs le­ren om nee te zeg­gen te­gen een script dat aan hen wordt aan­ge­bo­den. Nie­mand kan hen ‘dic­te­ren’ of dwin­gen om ‘ja’ te zeg­gen voor een film. Ie­der­een heeft het recht om te kie­zen wat ze wil­len doen.

Het is hun voor­recht. Als een per­soon het niet eens is met een be­paald pro­ject en het af­wijst, be­te­kent dit niet dat hij ar­ro­gant is. So­na zegt dat ze door de ja­ren heen ge­leerd heeft om ‘nee’ te zeg­gen voor pro­jec­ten, die ze niet leuk vindt. “Ja, er zijn films... Soms denk je dat je niet de juis­te films doet. Maar ze zijn al­le­maal on­der­deel van een leer­cur­ve. Als je een baan (goed of slecht) hebt ge­no­men, moet je het doen. Ik pro­beer hard te wer­ken en mijn te best doen”, al­dus So­naks­hi. Ze heeft ver­schil­len de rol­len in bol­ly­wood­films ge­pro­beerd. Ze werkt hard aan haar ac­teer­car­ri­è­re en nu is ze klaar om be­ter te pres­te­ren. So­na, die haar ac­teer­de­buut met Da­bangg van su­per­ster Sal­man Khan maak­te, werd be­kend door haar rol­len in ‘big­bud­get’ com­mer­ci­ë­le films in het be­gin van haar car­ri­è­re en ze is trots erop.

(in­di­a­ti­mes.com )

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.