Bhu­mi Ped­ne­kar is kies­keu­rig over pro­jec­ten

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Bhu­mi Ped­ne­kar maak­te vo­rig jaar een suc­ces­vol ac­teer­de­buut in Dum La­ga Ke Haisha (2015). Na de­ze film heeft ze slechts voor twee films Man­mar­ziy­an en Toi­let: Ek Prem Kat­ha in­ge­stemd. Ze vindt het niet erg dat er een kloof is tus­sen haar pro­jec­ten, want ze is kies­keu­rig. Voor haar eer­ste film moest ze en­ke­le ki­lo’s zwaar­der wor­den, want ze speel­de een da­me met over­ge­wicht. De 27-ja­ri­ge ac­tri­ce zegt dat haar car­ri­è­re ver­loopt zo­als ze ge­dacht had, om­dat ze de vrije tijd kon ge­brui­ken om weer in con­di­tie te zijn. “Eer­lijk ge­zegd ik had tijd no­dig om weer fit te wor­den. Mijn le­ven gaat zo­als ik het ge­pland had. Ik ben een beet­je kies­keu­rig over scripts. Ik heb de tijd ge­no­men om mijn films te se­lec­te­ren”, ver­tel­de Bhu­mi aan PTI. Ze is mo­men­teel be­zig met de op­na­mes van haar twee­de film Toi­let: Ek Prem Kat­ha, in Nand­ga­on, Mathu­ra. Aks­hay Ku­mar is de hoofd­rol­spe­ler. Het ver­haal speelt zich af in een klei­ne stad net als dat van Dum La­ga Ke Haisha. Bhu­mi zegt ech­ter dat er geen over­een­kom­sten tus­sen de­ze films. “Ik speel een heel an­de­re rol in de­ze film. Dit is meer uit­da­ging voor mij. Films die in een klei­ne stad af­spe­len gaan over de ‘ech­te’ In­di­a­se fa­mi­lies.” Bhu­mi zegt dat Toi­let: Ek Prem Kat­ha een fa­mi­lie en­ter­tai­ner is met een ster­ke so­ci­a­le bood­schap, en ze is erg blij met de ma­nier waar­op de film ge­maakt wordt. “De film heeft veel ro­man­ti­sche scè­nes, het is grap­pig, maar te­ge­lij­ker­tijd is het heel ge­loof­waar­dig. Het is een fa­mi­lie-en­ter­tai­ner met een ster­ke so­ci­a­le bood­schap.

Ik ben erg blij om een rol hier­in te spe­len”, al­dus de ac­tri­ce.

(mid-day.com / foto 1: ama­zonaws.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.