Clin­ton heeft nu 2,5 mil­joen meer stem­men dan Trump

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS - Ter­wijl Do­nald Trump de ene na de an­de­re mi­nis­ter be­noemt en zich voor­be­reidt op zijn in­au­gu­ra­tie, blijft het aan­tal ge­tel­de stem­men voor zijn te­gen­streef­ster Hil­la­ry Clin­ton maar groei­en. Drie we­ken na de ver­kie­zin­gen, is haar voor­sprong ge­groeid tot iets meer dan 2,5 mil­joen. Om pre­cies te zijn: 2,526.184. Er wor­den nog steeds stem­men ge­teld, on­der meer die uit het De­mo­cra­ti­sche bol­werk Ca­li­for­nië.

Uit cij­fers van het Ame­ri­kaan­se Cook Po­li­ti­cal Re­port, dat de tel­ling bij­houdt, heeft Clin­ton nu 65.152.112 stem­men en Trump 62.625.928. Een week na de ver­kie­zin­gen was Clin­tons voor­sprong nog een mil­joen stem­men. Vo­ri­ge week ging ze door de grens van twee mil­joen. Clin­ton gaat de ge­schie­de­nis in als de eni­ge pre­si­dents­kan­di­daat die met zo’n groot ver­schil de po­pu­lar vo­te won, maar geen pre­si­dent werd. Nog vier an­de­re pre­si­dents­kan­di­da­ten won­nen in de ge­schie­de­nis van de VS het mees­te aan­tal stem­men, maar ver­lo­ren in het Elec­to­ral Col­le­ge.

In per­cen­ta­ges komt Clin­ton uit op 48,2 pro­cent en Trump op 46,3 pro­cent. Het ver­schil, 1,9 pro­cent­punt, komt op­val­lend ge­noeg over­een met som­mi­ge pei­lin­gen die voor de ver­kie­zin­gen aan­ga­ven dat Clin­ton met twee pro­cent­punt zou voor­staan.

De mees­te pei­lin­gen ga­ven ech­ter een gro­ter ver­schil aan, zo’n drie tot vijf pro­cent­punt. Di­rect na de uit­slag wer­den de opi­nie­pei­lers be­kri­ti­seerd dat ze de over­win­ning van Trump niet za­gen aan­ko­men. Door het Elec­to­ral Col­le­ge-sys­teem trok Clin­ton op 8 no­vem­ber toch aan het kort­ste eind. Om­dat Trump drie De­mo­cra­ti­sche sta­ten op Clin­ton ver­o­ver­de, Wis­con­sin, Pen­n­syl­vania en Mi­chi­gan, won hij een meer­der­heid van de kies­man­nen. Trump heeft 306 kies­man­nen en Clin­ton 232.

Op 19 de­cem­ber komt dit col­le­ge bij­een om de pre­si­dent te kie­zen. Een groep De­mo­cra­ti­sche kies­man­nen is een ac­tie be­gon­nen om Re­pu­bli­kein­se col­le­ga’s over te ha­len niet op de mil­jar­dair te stem­men. Ook wor­den in de ko­men­de twee we­ken de stem­men in de drie De­mo­cra­ti­sche sta­ten op­nieuw ge­teld om te kij­ken of er ge­sjoe­meld is op 8 no­vem­ber.

(de Volks­krant)

Hil­la­ry Clin­ton. (Ti­me)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.