Alep­po dreigt vol­gens VN-co­ör­di­na­tor gro­te be­graaf­plaats te wor­den

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS - Alep­po dreigt vol­gens Step­hen O’Brien, hulp­co­ör­di­na­tor van de VN, een gro­te be­graaf­plaats te wor­den. De hulp­co­ör­di­na­tor deed woens­dag­avond in een spe­ci­aal be­leg­de ver­ga­de­ring van de VN-Vei­lig­heids­raad een op­roep aan de strij­den­de par­tij­en om bur­gers te be­scher­men. Re­bel­len ver­lie­zen wijk na wijk in Alep­po, on­der meer van­we­ge het her­vat­ten van lucht­aan­val­len door de Sy­ri­sche re­ge­ring. Vol­gens het Sy­ri­sche le­ger is woens­dag de wijk Sheikh Saeed in het zui­den van de stad her­o­verd op re­bel­len. Het Sy­ri­sche Ob­ser­va­to­ri­um voor de Men­sen­rech­ten zegt ech­ter dat re­bel­len nog een der­de van de wijk in han­den heb­ben. Het Ob­ser­va­to­ri­um zei woens­dag ook dat de Sy­ri­sche re­ge­ring hon­der­den men­sen die ge­dwon­gen wa­ren te vluch­ten voor de ge­vech­ten uit Oost-Alep­po, vast heb­ben ge­zet. Ze­ker vijf­tig­dui­zend men­sen zijn het oos­te­lij­ke deel van de Sy­ri­sche stad Alep­po ont­vlucht, zegt het Ob­ser­va­to­ri­um.

Woens­dag in­ten­si­veer­den de lucht­aan­val­len vol­gens de re­bel­len, on­der meer op het ou­de deel van Alep­po. Red­dings­wer­kers zeg­gen dat bij een ar­til­le­rie­be­schie­ting woens­dag 45 men­sen om het le­ven kwa­men.

Na een jaar van ge­lei­de­lij­ke her­o­ve­ring van ge­bied op de re­bel­len, zou de her­o­ve­ring van Alep­po voor de re­ge­ring van de Sy­ri­sche pre­si­dent Bas­har al-As­sad een gro­te stap be­te­ke­nen in het be­ëin­di­gen van de op­stand die bij­na zes jaar ge­le­den in het land be­gon. As­sad krijgt steun van Rus­land en sjii­ti­sche mi­li­ties. Als de gro­ten­deels soen­ni­ti­sche re­bel­len­groe­pen hun grip op hun deel van Alep­po ver­lie­zen, heb­ben ze geen en­ke­le gro­te stad in Sy­rië meer in han­den.

De Turk­se pre­si­dent Re­cep Teyy­ip Er­do­gan heeft woens­dag te­le­fo­nisch aan de Rus­si­sche pre­mier Vla­di­mir Poe­tin zijn plan­nen toe­ge­licht om te hel­pen bij het ten val bren­gen van Bas­har al-As­sad, meld­de het Krem­lin gis­te­ren. Er­do­gan zei eer­der de­ze week dat Turk­se troe­pen in Sy­rië aan­we­zig zijn om te zor­gen voor het af­tre­den van As­sad.

(NU.nl)

Met tanks wordt in Mas­a­kin Ha­na­no ge­pa­trouil­leerd. (NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.