De­mon­stran­ten pro­tes­te­ren te­gen Au­stra­lisch asiel­be­leid

Times of Suriname - - BUITENLAND -

AUSTRALIE - In de Au­stra­li­sche hoofd­stad Can­ber­ra pro­tes­te­ren te­gen­stan­ders van het asiel­be­leid van de re­ge­ring-Turn­bull al voor de twee­de dag op een rij voor het par­le­ment. “Ze hin­gen een ban­ner op aan het ge­bouw met de bood­schap “sluit de ver­dom­de kam­pen nu” (clo­se the bloody camps now #jus­ti­ce4re­fu­gees) en go­ten ro­de verf in een fon­tein voor het par­le­ment”, al­dus ABC.

In de fon­tein staan ma­ni­fes­tan­ten met bor­den met op­schrif­ten als “Geen ver­zet te­gen wreed­he­den” en “bo­ten te­rug­stu­ren is do­de­lijk.” Woens­dag on­der­bra­ken de pro­tes­te­ren­den van Whis­t­le­blo­wers Ac­ti­vists en Ci­ti­zens Al­li­an­ce al het vra­gen­uur­tje in het par­le­ment ge­du­ren­de een half uur toen ze in de be­zoe­kers­ruim­te van het half­rond slo­gans rie­pen en hun han­den vast­lijm­den aan de ba­lus­tra­des.

Zij pro­tes­te­ren te­gen de off­sho­re de­ten­tie­cen­tra op Nau­ru en Ma­nus Is­land in PapoeaNieuw-Gui­nea waar 1.300 asiel­zoe­kers ver­blij­ven die ge­pro­beerd heb­ben Au­stra­lië te be­rei­ken via het wa­ter. “We zijn hier om te ver­ze­ke­ren dat de po­li­ti­ci als ze naar huis gaan, we­ten waar­over ze ab­so­luut ac­tie moe­ten on­der­ne­men, en dat is het slui­ten van de kam­pen”, roept een van de ac­tie­voer­ders. “Jul­lie zijn we­reld­lei­ders in wreed­heid ge­wor­den.” Men­sen­rech­ten­or­ga­ni­sa­ties be­schul­di­gen de over­heid er­van het mis­bruik dat asiel­zoe­kers on­der­gaan in de cen­tra be­wust te ne­ge­ren. In au­gus­tus ver­klaar­de de over­heid zich be­reid om het de­ten­tie­cen­trum op Ma­nus Is­land te slui­ten, maar liet wel we­ten dat de asiel­zoe­kers niet naar Au­stra­lië zul­len kun­nen ko­men. De twee gro­te par­tij­en in het par­le­ment, de re­ge­rings­co­a­li­tie en de op­po­si­tie­par­tij La­bour, ver­oor­deel­den woens­dag al het pro­test. Groen par­le­ments­lid Adam Bandt fe­li­ci­teer­de de ma­ni­fes­tan­ten dan weer met hun vreed­zaam pro­test.

(HLN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.