Volks­lied voort­aan ver­plicht in bios­co­pen In­dia om na­ti­o­na­lis­me te be­vor­de­ren

Times of Suriname - - BUITENLAND -

IN­DIA - Het hoog­ge­rechts­hof in In­dia heeft be­paald dat in bios­co­pen voort­aan ver­plicht het volks­lied moet wor­den af­ge­speeld voor­dat de film be­gint. Vol­gens de rech­ters zal dit het ge­voel voor pa­tri­ot­tis­me en na­ti­o­na­lis­me on­der de be­vol­king be­vor­de­ren. Het hof be­paal­de ver­der dat ie­der­een moet staan in de zaal en dat beel­den van de vlag moe­ten wor­den ge­toond tij­dens het volks­lied.

De rech­ters kwa­men tot dit oor­deel in een zaak die was aan­ge­span­nen door een bur­ger, de 78-ja­ri­ge Shyam Na­rayan Chou­ksey. Hij nam het ini­ti­a­tief tot een pe­ti­tie om het volks­lied in ere te her­stel­len in bios­co­pen. In­dia, de groot­ste film­pro­du­cent in de we­reld, heeft een rij­ke bios­coop­cul­tuur.

Het be­sluit van het hoog­ste hof te­kent het groei­en­de na­ti­o­na­lis­me in In­dia. Het oor­deel van de rech­ters werd dan ook di­rect toe­ge­juicht door aan­han­gers van de re­ge­ring. Ook is het een voor­beeld van de gro­te po­pu­la­ri­teit van pre­mier Na­ren­dra Mo­di, die sinds zijn aan­tre­den veel­vul­dig de na­ti­o­na­lis­ti­sche kaart speelt. Het toe­ne­men­de na­ti­o­na­lis­me heeft nu dus ook de bios­coop­za­len be­reikt. Een groot bios­coop­be­drijf be­sloot on­langs al geen films meer te to­nen met Pa­k­is­taan­se ac­teurs.

“De tijd is ge­ko­men dat bur­gers van dit land be­sef­fen dat ze res­pect moe­ten to­nen voor het volks­lied”, al­dus de rech­ters in hun uit­spraak. Ze be­paal­den dat de bios­coop­za­len ge­slo­ten moe­ten wor­den tij­dens het volks­lied. Bios­co­pen krij­gen tien da­gen de tijd om te vol­doen aan de uit­spraak.

De­cen­nia te­rug speel­den bios­co­pen in In­dia het volks­lied na af­loop van de film. De be­zoe­kers wa­ren toen ech­ter meer be­zig met het ver­la­ten van de zaal in plaats van res­pect to­nen voor het volks­lied. Uit­ein­de­lijk stierf de tra­di­tie een zach­te dood. Chou­ksey zegt dat hij 15 jaar ge­le­den de eni­ge was die stond ter­wijl het volks­lied werd af­ge­speeld.

“De men­sen ach­ter mij pro­tes­teer­den en zei­den dat ze de film wil­den zien”, zegt hij in een in­ter­view. “Het deed mij veel pijn.” De­ze er­va­ring, zegt hij, moe­dig­de hem me­de aan zijn bios­coop­pe­ti­tie in te die­nen.

Het be­sluit van de hoog­ste rech­ters komt een maand na­dat bios­coop­be­zoe­kers in Pa­na­ji, in de wes­te­lij­ke staat Goa, een man in een rol­stoel aan­vie­len om­dat hij niet op­stond toen het volks­lied was te ho­ren. “Ze had­den niet eens oog voor mijn toe­stand, ze re­a­geer­den agres­sief”, al­dus Sa­lil Cha­tur­ve­di, die in het ver­le­den voor In­dia speel­de in in­ter­na­ti­o­na­le ten­nis­toer­nooi­en voor ge­han­di­cap­ten. “Ik zei dat ze niet het recht had­den om mij aan te ra­ken. Maar ze wil­den niet luis­te­ren.”

Niet ie­der­een is en­thou­si­ast over de uit­spraak van het hof. Op so­ci­a­le me­dia werd er di­rect sar­cas­tisch com­men­taar ge­le­verd op het be­sluit van de rech­ters. Een per­soon op Twit­ter zei dat nu ook voor thuis­kij­kers il­le­ga­le ko­pie­ën van bios­coop­films moe­ten wor­den voor­zien van het volks­lied. Een an­der schreef dat ver­ko­pers ‘Le­ve Moe­der In­dia’ moe­ten roe­pen bij het ser­ve­ren van pop­corn. (de Volks­krant)

Het hof be­paald dat ie­der­een moet staan in de zaal en dat beel­den van de vlag moe­ten wor­den ge­toond tij­dens het volks­lied. (i1os.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.