Con­gres Co­lom­bia stemt in met vre­des­ver­drag

Times of Suriname - - BUITENLAND -

CO­LOM­BIA - Het Co­lom­bi­aan­se con­gres heeft woens­dag (plaat­se­lij­ke tijd) in­ge­stemd met het nieu­we vredesakkoord met re­bel­len­be­we­ging FARC. Een week ge­le­den had­den de Co­lom­bi­aan­se pre­si­dent Ju­an Ma­nu­el San­tos en Ro­dri­go Lon­do­no na­mens de FARC hun hand­te­ke­ning ge­zet on­der het her­zie­ne vredesakkoord dat een ein­de moet ma­ken aan 52 jaar oor­log.

Het ak­koord werd woens­dag met 130-0 goed­ge­keurd in het par­le­ment, na­dat het een dag eer­der al met 75-0 was aan­ge­no­men in de se­naat. Le­den van de De­mo­cra­ti­sche cen­trum­par­tij van voor­ma­lig pre­si­dent en hui­di­ge op­po­si­tie­lei­der Al­va­ro Uri­be had­den de zaal vlak voor de stem­ming uit pro­test ver­la­ten. Vol­gens Uri­be is het ver­drag nog steeds te mild voor de op­stan­de­lin­gen.

Een eer­de­re ver­sie van het vredesakkoord werd on­ver­wacht door de be­vol­king ver­wor­pen in een re­fe­ren­dum. Met de ra­ti­fi­ca­tie be­gint een tra­ject van zes maan­den waar­in de 7000 strij­ders de wa­pens neer­leg­gen en de FARC zich om­vormt tot een po­li­tie­ke par­tij. Het con­ser­va­tie­ve deel van de Co­lom­bi­aan­se be­vol­king, ver­te­gen­woor­digd door Uri­be, is ech­ter boos dat San­tos het nieu­we ak­koord niet heeft voor­ge­legd aan het volk, maar al­leen aan het con­gres. Pre­si­dent San­tos, die in ok­to­ber de No­bel­prijs voor de Vre­de kreeg toe­ge­we­zen, wil dat het ver­drag zo snel mo­ge­lijk in wer­king gaat, om zo de fra­gie­le wa­pen­stil­stand niet in ge­vaar te bren­gen.

“La­ten we niet ver­ge­ten wat we hier van­daag doen. We pro­be­ren een eind te ma­ken aan een oor­log die al meer dan vijf­tig jaar duurt”, zei re­ge­rings­on­der­han­de­laar Ser­gio Ja­ra­mil­lo. Aan het vre­des­ver­drag ging vier jaar van on­der­han­de­len in Cu­ba voor­af. (De Te­le­graaf)

De Co­lom­bi­aan­se pre­si­dent Ju­an Ma­nu­el San­tos. (USA To­day)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.