Ou­de vrouw drinkt el­ke avond meer dan 12 bier­tjes

Times of Suriname - - PANORAMA -

Ro­ber­ti­ne Hou­brechts uit het Bel­gi­sche dorp­je Mui­zen is 96 jaar oud, maar el­ke avond slaat ze in haar stam­kroeg nog 12 tot 20 bier­tjes ach­ter­over. Zo ook op haar ver­jaar­dags­feest­je. “Ik ga al­tijd als laat­ste bui­ten, maar van de dok­ter mag het”, zegt ze te­gen de Bel­gi­sche krant Het Laat­ste Nieuws. “Fan­ny, geef me maar een fluit­je, want ik heb gro­te dorst”, lacht Ro­ber­ti­ne Hou­brechts als ze op haar 96ste ver­jaar­dag haar stam­ca­fé Flo­re­al in Mui­zen, vlak­bij Me­che­len, bin­nen­stapt. Ze is hier vrij­wel el­ke avond met haar in­wo­nen­de zoon Felix te vin­den, ter­wijl veel van haar leef­tijds­ge­no­ten dan al in bed lig­gen. Maan­dag was er een ver­jaar­dags­feest­je ge­or­ga­ni­seerd voor de oud­ste en trouw­ste stam­gast van de kroeg. “El­ke avond, zo on­ge­veer van­af een uur of acht, vind je me hier”, zegt Ro­ber­ti­ne. Ze heeft een vast ta­fel­tje aan het raam waar stee­vast een schui­mend Jupiler bier­tje op­staat, iets an­ders drinkt ze niet. Op de vraag hoe­veel ze er drinkt op een door­snee avond doet ze ge­heim­zin­nig. “Een stuk of 3, 4 mis­schien...”, zegt ze met een gui­ti­ge lach die ver­raadt dat ze niet de waar­heid spreekt. Ca­fé­ba­zin Fan­ny Wae­ge­mans geeft meer dui­de­lijk­heid. Nee ge­mid­deld drinkt ze op een avond al snel een 12-tal bier­tjes. Op een ‘goe­de’ avond wil­len dat ook wel eens een een stuk of 20 wor­den. Als ze hier met haar drink­part­ner zit, schenk ik haar aan het eind van de avond tus­sen­door wel eens bier­tje met min­der al­co­hol. Dat proeft ze op dat mo­ment toch niet.” On­der­tus­sen drink ik ook al zo­veel ja­ren bier, en ik leef nog. Een goed me­di­ca­ment blijk­baar, want ik moet da­ge­lijks ook nog al­tijd maar één pil ne­men. Toch wordt Ro­ber­ti­ne naar ei­gen zeg­gen nooit echt dron­ken. “Hoog­uit wat draai­e­rig in mijn hoofd, maar dat is van de ou­der­dom. De dok­ter zegt dat zo­lang het nog gaat, ik op ca­fé mag blij­ven ko­men. Dat kan vol­gens hem geen kwaad. On­der­tus­sen drink ik ook al zo­veel ja­ren bier, en ik leef nog. Een goed me­di­ca­ment blijk­baar, want ik moet da­ge­lijks ook nog al­tijd maar één pil ne­men. Het eni­ge wat ik echt man­keer, is dat ik vrij­wel niet meer hoor. Ik drink ook en­kel hier. Thuis, over­dag, nooit.” Ro­ber­ti­ne stond ja­ren­lang zelf ach­ter de bar in ho­re­ca­ge­le­gen­he­den. Op jon­ge leef­tijd werk­te ze in een dis­co­theek en la­ter open­de ze haar ei­gen ca­fé. Daar tap­te ze tot haar 60ste zelf de bier­tjes. In­mid­dels be­zoekt ze al­weer 17 jaar de kroeg die een paar hon­derd me­ter van haar huis staat. “Ons da­ge­lijks ca­fé­be­zoek brengt rou­ti­ne in haar le­ven”, ver­telt zoon Felix Lee­mans. “Moe­der kent hier ie­der­een, en ie­der­een kent haar. Dit zijn haar vrien­den. En­kel op woens­dag - de slui­tings­dag - zijn we er niet. Dan kijkt ze tv. Liefst voet­bal.”

(Ad/Foto:ad.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.