Ge­pen­si­o­neer­de man zoekt een baan: “Ik sterf bij­na van ver­ve­ling”

Times of Suriname - - PANORAMA -

Ach­ter de ge­ra­ni­ums zit­ten is niets voor de 89-ja­ri­ge Joe Bart­ley. Hij ver­veelt zich en wil zo snel mo­ge­lijk weer aan het werk. Daar­om heeft de En­gels­man een ad­ver­ten­tie ge­plaatst in een lo­ka­le krant. “Red me. Ik sterf bij­na van ver­ve­ling.” Dat het me­nens is voor Bart­ley blijkt wel uit het aan­tal uur dat hij weer aan de slag wil. In de ad­ver­ten­tie, die gis­ter­och­tend in de Herald Ex­press ver­scheen, schrijft hij te ho­pen voor min­stens twin­tig uur per week aan het werk te kun­nen. “Ik ben nog tot veel in staat”, schrijft hij. “Ik kan schoon­ma­ken, tui­nie­ren en doe het zel­ven.” Bart­ley die een groot deel van zijn car­ri­è­re in het En­gel­se le­ger dien­de, is sinds twee jaar we­duw­naar. In fe­bru­a­ri 2015 over­leed zijn echt­ge­no­te op 81-ja­ri­ge leef­tijd. Een­zaam­heid lag daar­na op de loer. Een baan moet hem hel­pen weer on­der de men­sen te ko­men en als ‘mooie bij­kom­stig­heid’ noemt Bart­ley dat hij niet meer op de zak van de Staat hoeft te te­ren. Met een baan­tje kan hij zich­zelf be­drui­pen. Het ziet er­naar uit dat de wens van Bart­ley daad­wer­ke­lijk in ver­vul­ling komt. Hij heeft in­mid­dels ver­schil­len­de aan­bie­din­gen op zak, meldt de Herald Ex­press. Zo mag hij aan­staan­de don­der­dag op ge­sprek ko­men bij een ca­fé in een dorp vlak­bij zijn woon­plaats Paign­ton. Bart­ley laat we­ten graag ge­bruik te ma­ken van dat aan­bod. “Ik heb ze ver­teld dat ik schoon­maak­werk­zaam­he­den wil ver­rich­ten of kan hel­pen in de keu­ken. Het soort werk maakt me niet uit. Ik wil graag weer lek­ker be­zig zijn.”

(Rtl nieuws)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.