Stel reist naar al­le 59 na­ti­o­na­le par­ken in US

Times of Suriname - - PANORAMA -

Wie op va­kan­tie gaat naar de Ver­e­nig­de Sta­ten en tij­dens die va­kan­tie een na­ti­o­nal park wil be­zoe­ken, heeft heel wat keus: er zijn in Ame­ri­ka 59 of­fi­ci­ë­le na­ti­o­na­le par­ken. Wat je ook kunt doen is ge­woon een jaar lang vrij ne­men en al­le 59 na­ti­o­na­le par­ken be­zoe­ken. Dat is pre­cies wat Jonathan Irish en Ste­fa­nie Pay­ne in 2016 heb­ben ge­daan. De twee be­gon­nen op 1 ja­nu­a­ri 2016 aan de ‘groot­ste Ame­ri­kaan­se road trip’, waar­bij ze een doel voor ogen had­den: al­le na­ti­o­na­le par­ken van het land be­zoe­ken. De reis ein­digt op 31 de­cem­ber en is ge­hou­den ter ere van de 100e ver­jaar­dag van de Na­ti­o­nal Park Ser­vi­ce. De reis le­vert met Jonathan als be­roeps­fo­to­graaf en Ste­fa­nie die er ook wat van kan schit­te­ren­de beel­den op, die op so­ci­al me­dia met dui­zen­den vol­gers wor­den ge­deeld. “De re­den dat we on­ze na­ti­o­na­le par­ken wil­den on­der­zoe­ken dit jaar was een ode aan al­le prach­ti­ge en di­ver­se plek­ken die we in ons land heb­ben”, al­dus Ste­fa­nie te­gen the Huf­fing­ton Post. Het stel reist met een SUV en een ca­ra­van, maar moest veel de­len ook te voet en via bo­ten doen. Bo­ven­dien slie­pen de twee meer­de­re ma­len in een tent­je. “We heb­ben rij­den ge­com­bi­neerd met het op­gaan in de na­tuur in de par­ken”, ver­telt Jonathan. “Naast back­pac­ken zijn we bij­voor­beeld ook we­zen ka­jak­ken, ijs­klim­men en heb­ben we nog veel meer gek­ke avon­tu­ren be­leefd.” Het avon­tuur laat op prach­ti­ge wij­ze de di­ver­si­teit van de Ver­e­nig­de Sta­ten zien. Het hielp het kop­pel ook om nieu­we her­in­ne­rin­gen te ma­ken op lo­ca­ties waar het stel ei­gen­lijk al be­kend was. Zo be­zoch­ten het op­nieuw het Mt. Rai­nier Na­ti­o­nal Park in zijn thuis­staat, waar een berg staat waar Ste­fa­nie haar he­le le­ven in Se­att­le te­gen­aan keek. “Door­dat ik het park nu we­der­om be­zocht, maar in een he­le an­de­re con­text en met mijn ca­me­ra op zak en iets meer re­search op voor­hand, keek ik er to­taal an­ders naar”, ver­telt Ste­fa­nie. Zij en Jonathan kun­nen het ie­der­een aan­ra­den: “Er zit ont­zet­tend veel in­spi­ra­tie in ie­der na­ti­o­nal park in ons land en je hoeft niet heel hard te zoe­ken om dat te vin­den”, al­dus het kop­pel. (Me­tro­ti­me/ Foto:me­tro­ti­me.be)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.