Man moet door ver­keer­de zelf­dia­gno­se be­nen mis­sen

Times of Suriname - - PANORAMA -

Een Brit­se man die we­ken­lang door­liep met griep­ach­ti­ge ver­schijn­se­len ligt mo­men­teel in het zie­ken­huis bij te ko­men van twee been­am­pu­ta­ties en ope­ra­ties aan zijn han­den en oren. Der­ti­ger James Mac­key was er vol­gens ei­gen zeg­gen veel te laat bij. Hij bleek na­me­lijk al tij­den een ern­sti­ge bloed­ver­gif­ti­ging te heb­ben die uit­ein­de­lijk leid­de tot het af­ster­ven van zijn le­de­ma­ten en an­de­re li­chaams­de­len. “Mijn ver­keer­de zelf­dia­gno­se is me duur ko­men te staan.’’ De fa­mi­lie van James Mac­key is re­cent een in­za­me­lings­ac­tie be­gon­nen om de va­der van drie jon­ge kin­de­ren weer een nieuw le­ven te ge­ven. Van het geld dat bij­een wordt ge­bracht, zul­len been­pro­the­ses wor­den aan­ge­schaft, zo meldt zijn vrouw Ash­ley op de si­te GoFundMe. Ash­ley noemt haar echt­ge­noot een enor­me vech­ter. “Als het plan lukt kan hij mis­schien ooit weer voet­bal­len, fiet­sen en ra­vot­ten met on­ze kids.’’ Haar doel is James, die al we­ken in het zie­ken­huis ligt, met kerst een paar da­gen naar huis te ha­len. “Hij is ij­zer­sterk en hoopt dat het hem lukt.” De klach­ten van James be­gon­nen in ok­to­ber dit jaar. Te­rug­blik­kend stelt de pa­ti­ënt dat hij echt dacht dat hij griep had. “De symp­to­men we­zen daar naar mijn idee op en het was de griep­tijd van het jaar.” Toen zijn toe­stand ver­slech­ter­de, ging hij naar de huis­arts. De dok­ter liet zijn pa­ti­ënt on­mid­del­lijk in het zie­ken­huis op­ne­men. Na de no­di­ge on­der­zoe­ken stel­de men vast dat hij geen griep maar een ver­waar­loos­de bloed­ver­gif­ti­ging had op­ge­lo­pen. Bloed­ver­gif­ti­ging is een le­vens­be­drei­gen­de aan­doe­ning. Bij een bloed­ver­gif­ti­ging of sep­sis zijn er bac­te­ri­ën in het bloed ge­ko­men, bij­voor­beeld via een ont­sto­ken wond of in­fec­tie bin­nen­in het li­chaam. Meest­al ruimt het li­chaam bac­te­ri­ën zelf op. Maar als ze zich ra­zend­snel ver­me­nig­vul­di­gen, kan het af­weer­sys­teem de bac­te­ri­ën niet meer weg­wer­ken en kan bloed­ver­gif­ti­ging ont­staan. Er wordt meest­al on­mid­del­lijk an­ti­bi­o­ti­ca toe­ge­diend om de ver­gif­ti­ging een halt toe te roe­pen maar wan­neer or­ga­nen al zijn aan­ge­tast, zijn meer dras­ti­sche in­gre­pen, zo­als in het erg­ste ge­val am­pu­ta­ties, nood­za­ke­lijk. De in­za­me­lings­ac­tie voor James is ove­ri­gens een suc­ces. Dins­dag was al iets meer dan de helft bin­nen van de no­di­ge 27.500 eu­ro.

(Ad/Foto:ad.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.